ZMIANA darmowy spektakl dla Czytelników NŚ

Zapraszamy na ezoteryczny spek­takl teatralny ZMI­ANA (12.11.2017, Warszawa, DK ORION)

ZMI­ANA pow­stała na kan­wie opowiada­nia Jerzego Andrzeja Masłowskiego i zostanie zaprezen­towana przez grupę KOME­DI­ANCI spec­jal­nie dla Czytel­ników naszego miesięcznika — członków KPNŚ w Domu Kul­tury ORION na Sask­iej Kępie przy ul. Egip­skiej 7 w niedzielę 12 listopada o godz. 19.00.

To przed­staw­iona w kon­wencji kome­diowej, choć niepozbaw­iona gorz­kich reflek­sji, opowieść o tym, co może czekać człowieka po śmierci. Jej akcja roz­grywa się w zaświa­towej poczekalni, gdzie czwórka bohaterów — para Aniołów oraz Mańka i Karolek (w tej roli znany m.in. z roli Miśka w seri­alu Ucho prezesa i Wieni w filmie Ciach Grze­gorz Cią­gard­lak) — czekają na decyzję Wyższych Instancji, która ma ocenić sytu­ację, w jakiej się znaleźli.

Autorem Zmi­any jest zaprzy­jaźniony z naszą redakcją Jerzy A. Masłowski — poeta, prozaik, dzi­en­nikarz, autor tek­stów piosenek oraz skeczy kabare­towych, współpracu­jący z wieloma znanymi kom­pozy­torami, aktorami i piosenkarzami. Spek­takle oparte na jego utworach wys­taw­iane były m.in. Teatrze Rampa i Och-​Teatrze. Nato­mi­ast Kome­di­anci to grupa ludzi, którzy spotkali się, by wspól­nie real­i­zować swoje pasje. Jej członkowie, dyskon­tu­jąc własne wielo­let­nie doświad­czenia teatralne, fil­mowe i telewiz­yjne, nieustan­nie poszukują nowych wyzwań artysty­cznych. Początki grupy się­gają 2009 r., a przez kole­jne lata dołączali do niej ze swoimi pomysłami aktorzy, reży­serzy i pasjonaci sztuki. Teatr ma za sobą kilka­naś­cie pro­dukcji i kopro­dukcji, a w jego reper­tu­arze zna­j­duje się pięć komedii: Śni­adanie, Wdowy, Gospo­darstwo, Peł­nia i właśnie Zmi­ana, którą wyreży­serowała Katarzyna Krakowiak, a muzykę skom­ponował Piotr Woź­niak.

Wstęp na to atrak­cyjne, wypełnione po brzegi wątkami ezoterycznymi przed­staw­ie­nie jest bezpłatny. Może­cie zabrać na nie również swoich blis­kich, acz z umi­arem :-), tak, żeby w sali wid­owiskowej DK ORION mogli pomieś­cić się wszyscy chętni.
Zapraszamy

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.