Elżbieta i Małgorzata Brejnak (VIDEO)

Spotkanie z Elż­bi­etą i Mał­gorzatą Bre­j­nak autorkami dwuczęś­ciowej książki NADOD­BIÓR. Dzi­en­nik” oraz NADOD­BIÓR. Dzi­en­nik II. 20072014. W mocy wymi­arów — man­i­fes­tacje zjawisk para­nor­mal­nych i próby ich wyjaśnienia”.
(04.10.2017, Warszawa, KGNŚ)

Obie Panie, które będziemy goś­cili, są ezoterycznymi malarkami, osobami na wskroś sen­sy­ty­wnymi, które wydały także kilka innych tomików, m.in. Opowiada­nia NIEbieskie. Dwuczęś­ciowy NADOD­BIÓR to obe­j­mu­jący lata 19922014 dzi­en­nik wizji, przekazów i codzi­en­nych kon­tak­tów z innymi wymi­arami, rzeczy­wis­toś­ci­ami oraz obcymi cywiliza­c­jami. Rekomen­du­jąc tę książkę, redak­tor naczelny pod­kreśla, że uważa ją za jeden z najbardziej porusza­ją­cych i ory­gi­nal­nych zapisów doz­nań para­psy­chicznych, tym bardziej ciekawy, że często są one udzi­ałem obu autorek jednocześnie.

O Nadod­biorze pisal­iśmy w , iż Elż­bi­eta i Mał­gorzata Bre­j­nak oprócz tego, że doświad­czają na co dzień, czy to we śnie, czy na jawie, chan­nel­ingów w krys­tal­icznie czys­tej postaci – dzięki temu, że potrafią pro­fesjon­al­nie posługi­wać się malarskim pęd­zlem i zwykłym ołówkiem – są w stanie niek­tóre ze swoich wizji zaprezen­tować nie tylko w postaci przekazów wer­bal­nych. Jest więc w napisanym przez nie tomie co czy­tać, ale również i oglą­dać, zwłaszcza że autorki najwyraźniej kon­tak­tują się z przed­staw­icielami jed­nej z kul­tur kos­micznych, bardzo szczegółowo zresztą przez nie scharak­tery­zowanej, czemu towarzyszą liczne reflek­sje o charak­terze onto­log­icznym. W tle zaś są również przekazy od osób zmarłych, spotka­nia z bytami z innych frek­wencji ist­nienia, fenomen UFO, ener­gety­czne wiry, senne kody, wszczepi­one wspom­nienia i wiele innych fra­pu­ją­cych zjawisk oraz zdarzeń.

Spotka­niu będzie towarzyszyła prezen­tacja kilku wybranych obrazów obu pań. Po jego zakończe­niu mamy dla czytel­ników dodatkową niespodziankę. Będzie nią zbiorowy seans odd­zi­ały­wa­nia bioen­ergią na uczest­ników przez jed­nego z najlep­szych i najs­tarszych stażem pol­s­kich bioen­er­goter­apeutów Pawła Poło­neck­iego, z którym jesteśmy od ponad 30 lat zaprzyjaźnieni.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.