Spotkanie z Igorem Witkowskim (VIDEO)

Igor Witkowski o swoich najnowszych książkach z serii: Instrukcje Prze­budzenia (IX i X): Upadek Babilonu i Ukry­wane korze­nie chrześ­ci­jaństwa.
(27.09.2017, Warszawa, KGNŚ)

Pier­wsza z tych książek (Upadek Babilonu) wyjaś­nia co będzie źródłem zała­ma­nia obec­nej cywiliza­cji zachod­niej. Zaw­iera ona wiele fak­tów mało znanych, a kon­cen­truje się nie na kwes­t­i­ach finan­sowych czy gospo­dar­czych, lecz na tym co jest prawdzi­wym, znacznie mniej znanym źródłem prob­lemów — na braku roz­woju człowieka i mech­a­niz­mach sterowa­nia ludźmi. Jest to pier­wsza taka pub­likacja na naszym rynku. Autor najwięk­szy nacisk położył na to, co się dzieje w Stanach Zjed­noc­zonych, bo tam patolo­gie społeczno-​kulturowe widać najostrzej, ale mimo wszys­tko jest to książka o cywiliza­cji zachod­niej jako całości. Zawarte w niej dane pozwalają znacznie konkret­niej spo­jrzeć w przyszłość, niż było to możliwe jeszcze rok temu.

Książka Ukry­wane korze­nie chrześ­ci­jaństwa pokazuje z kolei prawdę o początkach tej religii, która bardzo różni się od mitu „chrześ­ci­jańs­kich korzeni” Europy. Porus­zono m.in. takie kwestie, jak przy­mu­sowe (i krwawe) wprowadzanie chrześ­ci­jaństwa przez pier­wszych cesarzy, błędy teologii prowadzące do niez­nanych dziś kuri­ozal­nych następstw, niez­nane korze­nie kultu Matki Boskiej, reli­gia Mitry (z której chrześ­ci­jaństwo przys­woiło wyjątkowo wiele, ale zaw­ier­ała ona też zaskaku­jąco ciekawe pode­jś­cie do roz­woju oso­bis­tego), kult Atar­gatis jako zupełnie niez­nane źródło podob­nych zapoży­czeń, ale też równie niez­nane inspiracje… okultystyczne.

Oba zagad­nienia doty­czą przemian, jakich należy się spodziewać na świecie w najbliższym cza­sie. Z jed­nej strony kryzys cywiliza­cji wyraźnie zbliża się bowiem do prze­sile­nia, z drugiej zaś należy spodziewać się wstrząsu świato­poglą­dowego związanego z ujawnie­niem niez­nanej prawdy doty­czącej Kościoła.

Ze względu na spodziewaną wysoką frek­wencję prosimy o wcześniejsze przybycie

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.