Spotkanie z dr Danutą Adamską-Rutkowską (VIDEO)

Dr Danuta Adamska-​Rutkowska opowie o swo­jej najnowszej książce Psy­chotron­ika współczesna nauka o świado­mości.
(20.09.2017, Warszawa, KGNŚ)

Należąca do grona najwybit­niejszych w Polsce badaczy zjawisk para­psy­chicznych, zal­iczanych do tzw. pogranicza dr Danuta Adamska-​Rutkowska jest spec­jal­istką w dziedzinie inżynierii chemicznej i pro­ce­sowej. Wiele lat kierowała zespołem naukowo-​badawczym, prowadzą­cym prace ekspery­men­talne dla celów matem­aty­cznego mod­e­lowa­nia pro­cesów. Posi­ada sze­roką wiedzę w zakre­sie chemii, fizyki, biologii i cyber­ne­tyki. Jest autorką książek: Kwan­towa rzeczy­wis­tość, Związek ducha i materii, Świado­mości wielowymi­arowa w świ­etle badań naukowych oraz wydanej właśnie Psy­chotron­iki współczes­nej nauki o świado­mości. Od wielu lat jest stałym współpra­cown­ikiem Niez­nanego Świata. Nasi Czytel­nicy znają jej liczne artykuły poświę­cone naukowej anal­izie takich zjawisk, jak jas­nowidze­nie, telepa­tia, radi­estezja czy kon­takty z pozafizy­czną rzeczy­wis­toś­cią, w tym także ze zmarłymi.

Najnowsza książka poświę­cona jest wyłącznie tym fenom­e­nom, które mają prak­ty­czne zas­tosowanie. Każdy z nas ma jakieś zdol­ności para­nor­malne czy Psi, choć nie wszyscy potrafimy je wykorzystać.

Dzięki tej książce poz­nasz wyniki badań naukow­ców z całego świata doty­czące zjawisk para­nor­mal­nych takich jak telepa­tia, tele­por­tacja, lewitacja i wiele innych. Ich rezul­taty z pewnoś­cią Cię zaskoczą. Ogromna ilość przeprowad­zonych badań potwierdza, że takie zjawiska są nie tylko powszechne, ale też całkowicie normalne.

Z pewnoś­cią są miejsca, w których czu­jesz się dobrze, a w innych tracisz nas­trój i siły. To oznacza, że jesteś dobrym radi­estetą, a Twoje reakcje są uza­sad­nione. Możesz też mieć pro­rocze sny i nie lekce­ważyć otrzy­manych w nich infor­ma­cji. Czas, byś poz­nał inne ciekawe fenomeny i zrozu­miał ich działanie.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.