Spotkanie z Robertem Bernatowiczem i Fundacją Nautilus

Pol­skie Archi­wum X
Spotkanie połąc­zone z pokazem mul­ti­me­di­al­nym. Była mowa o Bogu, sen­sie życia, świecie niewidzial­nych bytów, przyszłości Ziemi i naszej cywiliza­cji
(06.09.2017, Warszawa, KGNŚ)

Fun­dacja Nau­tilus to jedyna w Polsce ofic­jal­nie zare­je­strowana w KRS i podle­ga­jąca Min­is­terstwu Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (!) orga­ni­za­cja pozarzą­dowa, której celem jest ustal­e­nie prawdy o UFO, obcych cywiliza­c­jach, docieka­nia na temat sensu życia oraz Boga. Od wielu lat osoby tworzące FN jeżdżą po całym świecie, zbier­a­jąc relacje i dowody świad­czące o tym, że obser­wowana przez nas rzeczy­wis­tość jest zaled­wie „wierz­chołkiem góry lodowej”.

W pobliżu słyn­nej Strefy 51 wojsko amerykańskie zarek­wirowało sprzęt Fun­dacji Nau­tilus, w Roswell ludziom FN udało się nagrać wywiad ze świad­kiem wydarzeń z 1947 r., w Los Ange­les spotkać najsłyn­niejszych uczest­ników CE III (w tym Trav­isa Wal­tona), w Hong Kongu dzięki infor­ma­cjom przekazanym przez wysok­iego urzęd­nika chińskiego rządu poz­nać kulisty wątku „chińska armia i UFO”, a w Japonii dotrzeć na plażę dokład­nie w miejsce, gdzie wylą­dował pozaziem­ski obiekt. To tylko niek­tóre przykłady tego, jak wygląda praca badaw­cza Fun­dacji Nautilus.

W cza­sie wykładu prezes FN, Robert Berna­tow­icz, znany dzi­en­nikarz zaj­mu­jący się od wielu lat badaniem zjawisk para­nor­mal­nych przed­stawi kilka wybranych his­torii z potężnego Archi­wum Fun­dacji Nau­tilus. To unikalne mate­ri­ały — nawet w skali wykracza­jącej poza Pol­skę – o czym członkowie FN mieli okazję przekonać się, wygłasza­jąc podobne wykłady na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach. W ser­wisie FN pod adresem www​.nau​tilus​.org​.pl prezen­towane są te, które można pokazać szer­szemu audy­to­rium odbior­ców, ale ist­nieją również inne, udostęp­ni­ane wyłącznie na spotka­ni­ach zamknię­tych. I m.in. właśnie z tymi ostat­nimi Czytel­nicy „Niez­nanego Świata” zostaną zapoz­nani w trak­cie wykładu oraz pokazu mul­ti­me­di­al­nego w dn. 6 września.

Ze względu na spodziewaną wysoką frek­wencję prosimy o wcześniejsze przybycie.

Zapraszamy!

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.