Spotkanie z Janem Szaranem

BAZ­GROŁY JANA SZARANA czyli grafiki drew­ni­anych koś­ciółków i cerkiewek Beskidu
(20.06.2017, Warszawa, KGNŚ, godz. 17.30)

Klub Przy­jaciół zaprasza we wtorek 20 czer­wca (godz. 17.30).

Na spotkanie z Janem Szaranem, wernisaż jego prac oraz opowieści o beskidz­kich wędrówkach, wyprawach w peruwiańskie Andy i na Płaskowyż Nazca.

Jan Szaran, z wyk­sz­tałce­nia geolog, z pasji czytel­nik „Niez­nanego Świata”, wędrowiec i podróżnik utr­wala­jący swe wraże­nia na zdję­ci­ach i rysunkach.

Jego zau­rocze­nie drew­ni­anym budown­ictwem Beskidu, w szczegól­ności koś­ciółkami oraz cerkiewkami, zaczęło się w cza­sach stu­denc­kich, od pier­wszych wędrówek w połowie lat siedemdziesią­tych. Chęć utr­wale­nia tych uroczych miejsc i obiek­tów tch­ną­cych duchem min­ionych cza­sów nie tylko na fotografii spowodowała, że zaczął zabierać ze sobą także coś do szki­cow­a­nia. Pow­stała z tego niemała kolekcja rysunków.

Dzięki pomocy przy­jaciół stworzył ich wer­sję kom­put­erową, odbyło się też kilka wystaw.

Z biegiem lat fas­cy­nacja Pana Jana beskidzkimi pejza­żami nie minęła. Nadal uwiel­bia wypady ze szki­cown­ikiem w ple­caku. Dlat­ego też związany jest z Warsza­wskim Klubem Górskim im. Prof. Walerego Goetla przy PTTK.

Były też wyprawy do jaskiń Tatr i Aus­trii, naukowa ekspedy­cja w peruwiańskie Andy oraz wyjazd na płaskowyż Nazca.

Wśród gości wernisażu rozlo­su­jemy jedną z prac Jana Szarana.

Zapraszamy.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.