Spotkanie z Aleksandrą Barańską (VIDEO)

Żywie­nie: przy­ja­ciel czy wróg?
Alek­san­dra Barańska - diete­tyk, właś­ci­cielka warsza­wskiej Kliniki Medy­cyny Nat­u­ral­nej L’ALBA
(31.05.2017, Warszawa, KGNŚ)

Alek­san­dra Barańska żyła sztuką i miłoś­cią do muzyki. Jako słynna śpiewaczka oper­owa wys­tępowała w wielu kra­jach. Podróże kon­cer­towe po całym świecie wyma­gały od niej dobrej kondy­cji. Dlat­ego zain­tere­sowała się kwestią regen­er­acji orga­nizmu meto­dami nat­u­ral­nymi i uczest­niczyła w poważnych, poświę­conych temu konferencjach.

Groźny wypadek samo­chodowy, w którym cudem uniknęła śmierci, zniszczył jej kari­erę. Powrót do zdrowia zawdz­ięcza znakomi­tym chirur­gom oraz przyspiesza­c­zom zdrowienia, takim jak lampa Biospec­trum i mat­erac mag­ne­ty­czny, dzięki czemu uwierzyła w ich ratu­jące życie właściwości.

Sto­su­jąc urządzenia medy­cyny infor­ma­cyjnej zaczęła poma­gać również innym. W 2001 roku stworzyła zaj­mu­jące się tym Cen­trum ART CON­SULT­ING, a w 2006 roku Klinikę Medy­cyny Nat­u­ral­nej pod nazwą L’ALBA VITA (z wł. Jutrzenka życia). Zgro­madz­iła wokół siebie takich jak ona entuz­jastów, lekarzy i ter­apeutów oraz współpra­cown­ików mają­cych podobne przeko­nanie, że tymi meto­dami można skutecznie wspomóc każdą ter­apię, a także usunąć przy­czyny chorób przewlekłych. Następ­nie rozsz­erzyła swoją wiedzę dzięki stu­diom na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Akademii Medy­cznej w Lublinie, jak również pody­plo­mowym w Insty­tu­cie Żywności i Żywienia w Warsza­wie. Dziś dzieli się swoim doświad­cze­niem z innymi.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.