Spotkanie z Marianną Bartke (VIDEO)

Szczęśliwe związki – brat­nie dusze.
Mar­i­anna Bartke uzdrowicielką, instruk­torką Theta Heal­ing®
(07.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Na ogół marzymy o ide­al­nych związkach part­ner­s­kich, przy­ja­ciel­s­kich, między­ludz­kich. Niestety rzu­tują na nie nasze, zazwyczaj nieuświadomione, błędne przeko­na­nia i wzorce.

Na przykładzie fenomenu brat­nich dusz i odkryć Vianny Stibaltwór­czyni metody Theta Heal­ing® – Mar­i­anna Bartke zaprezen­tuje wzorce, które pomogą odkryć sekrety miłości oraz szczęśli­wych, rados­nych związków między­ludz­kich, a nawet z samym Stwórcą.

Stan theta to nat­u­ralny stan umysłu, w którym fale móz­gowe mają częs­totli­wość theta (zakres ich drgań mieści się w przedziale 47 Hz). Nazy­wany jest stanem geniuszu i pozwala uak­ty­wnić nad­przy­rod­zone zmysły jas­nowidzenia, jas­nosłyszenia i jasnoczucia.

Nasz gość jest uzdrowicielką, instruk­torką Theta Heal­ing® w stop­niu Mas­ter & Sci­ence i prekur­sorką tej, pochodzącej z USA metody, stwor­zonej przez Viannę Stiebal, u której stu­diowała. Książki twór­czyni Theta Heal­ing® są w Polsce znane i cenione (m.in. Theta Heal­ing® – wprowadze­nie do nadzwycza­jnej metody uzdraw­ia­nia energią).

Mar­i­ana Bartke prowadzi kursy : Theta Heal­ing® stop­nia Pod­sta­wowego, Zaawan­sowanego, Szczęśli­wych Związków oraz Man­i­fes­tacja Obfi­tości, Życie jest Grą, DNA3, Sie­dem Planów Egzys­tencji czy Anatomii Intu­icyjnej.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.