Spotkanie z "Kursem Cudów" (VIDEO)

Spotkanie z Kursem Cudów arcy­dziełem duchowej przemi­any, które prowadzi do doświad­cza­nia pokoju oraz uzdrowienia dzięki mocy miłości i prze­baczenia.
(23.11.2016, Warszawa, KGNŚ)

Naszym goś­ciem będzie Rafał Wereżyński, nauczy­ciel Kursu Cudów. Prowadzi on spotka­nia w całej Polsce i na świecie, na których dzieli się radoś­cią swo­jego prze­budzenia, dając świadectwo tego, że idee zawarte w Kur­sie są prawdziwe oraz inspiru­jąc do radykalnej zmi­any paradyg­matu myśle­nia. Pod­czas swo­jej prelekcji w Księgarni-​Galerii „” opowie nam o isto­cie treningu umysłu Kursu Cudów, prak­tyce prze­baczenia jak również potrze­bie naprawy i uzdrowienia fałszy­wego postrze­ga­nia. Wykład jest przez­nac­zony zarówno dla osób, które nie zetknęły się z Kursem Cudów, jak i tych, które go już znają.

Kurs Cudów to genial­nie zapro­jek­towany tren­ing umysłu, którego celem jest wyćwicze­nie Cię w innym postrze­ga­niu wszys­t­kich i wszys­tkiego na świecie oraz obudze­nie doświad­czenia Two­jej Prawdzi­wej Jaźni, nieogranic­zonej więzami czasu, a także przestrzeni. Jedną z pod­sta­wowych idei Kursu Cudów jest prze­bacze­nie rozu­mi­ane jako rozpoz­nanie, że to, co – jak sądz­imy – nam wyrząd­zono, nigdy nie miało miejsca. Kurs wskazuje nam wprost, że Miłość jest jedyną rzeczy­wis­toś­cią, a lęk nie ist­nieje. Odd­zie­le­nie od Boga oraz wynika­jące z niego poczu­cie winy, kon­flikt, cier­pi­e­nie i śmierć są całkowicie nieprawdziwe. Każdy może tego doświad­czyć poprzez uwol­nie­nie się od fałszy­wej iden­ty­fikacji ze swoimi myślami i cielesną tożsamoś­cią. Kurs Cudów mówi, że nie ma sensu napraw­iać świata, gdyż jest on jedynie skutkiem. Celowa nato­mi­ast jest zmi­ana twych myśli o świecie. Wów­czas zmieni­asz przy­czynę. Skutek zmieni się automaty­cznie (Kurs Cudów, frag­ment lekcji 23).

Kurs Cudów składa się z 3 części: Tek­stu, czyli teo­re­ty­cznej pod­stawy sys­temu myśle­nia nakreślonego w 31 rozdzi­ałach, Książki Ćwiczeń, składa­jącej się z 365 lekcji na każdy dzień, oraz Podręcznika dla Nauczy­cieli. Początki Kursu Cudów się­gają 1965 r., kiedy to Helen Schuc­man, pro­fe­sor psy­chologii na Uni­w­er­syte­cie Colum­bia w Stanach Zjed­noc­zonych, usłyszała bardzo wyraźny wewnętrzny głos, który przed­stawił się jej jako Jezus Chrys­tus. Przez sie­dem lat spisy­wała tekst dyk­towany jej spoza czasu, co zaowocow­ało pow­staniem dzieła, które obec­nie znane jest jako Kurs Cudów (oryg. A Course In Mir­a­cles).

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.