Spotkanie z dr Danutą Adamską-Rutkowską (VIDEO)

W środę 16 wrześ­nia o godz. 18:00 (Warszawa, ul. Kredy­towa 2) miało miejsce spotkanie z:

dr Danutą Adamską-​Rutkowską najwybit­niejszą współcześnie, w Polsce, w naszej oce­nie badaczką zjawisk para­psy­chicznych oraz innych zal­iczanych do obszaru z tzw. pogranicza, autorką wydanej niedawno wspól­nie z Danutą Dudzik książki KWAN­TOWA RZECZY­WIS­TOŚĆ. Naukowe wyjaśnie­nie zjawisk nadprzyrodzonych.

Przy­pom­ni­jmy, że dr Danuta Adamska-​Rutkowska jest od wielu lat stałym współpra­cown­ikiem Niez­nanego Świata, w którym wydrukowała liczne artykuły poświę­cone naukowej anal­izie m.in. takich zjawisk, jak: jas­nowidze­nie, telepa­tia, radi­estezja, czy kon­takty z pozafizy­czną rzeczy­wis­toś­cią, w tym także ze zmarłymi. Z tego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługuje czterood­cinkowa pub­likacja Zaskaku­jące spotka­nia z tymi, którzy odes­zli ze znanego nam świata, którą prezen­towal­iśmy w numer­ach: 11/​20132/​2014 miesięcznika.

Jest osobą legi­t­y­mu­jącą się dogłębną wiedzą i kom­pe­tencją, a w swoim tomie ujaw­nia mało znane często bada­nia naukowe, jakie są prowad­zone na świecie w odniesie­niu do fenomenów para­nor­mal­nych i wielowymi­arowej natury rzeczy­wis­tości. Autorka przy tym nie tylko nie stroni od pode­j­mowa­nia trud­nych prob­lemów, lecz odważnie prze­ci­w­stawia się naukowemu dog­matyz­mowi, który utrud­nia, a w prak­tyce uniemożli­wia ich poważne badanie m.in. w opar­ciu o najnowsze osiąg­nię­cia fizyki kwantowej.

Książka KWAN­TOWA RZECZY­WIS­TOŚĆ. Naukowe wyjaśnie­nie zjawisk nad­przy­rod­zonych jest oczy­wiś­cie dostępna w naszej księ­garni i po zakończe­niu imprezy będzie pod­pisy­wana przez dr D. Adamską-​Rutkowską.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.