Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Koniec (naszego) świata cz. 1

Bog­dan Trawkowski — 1/​2015

Przepowied­nie i pro­roctwa towarzyszą ludzkości od zara­nia dziejów. Z reguły były one negaty­wne – głosiły rychłą śmierć różnych oso­bis­tości, zagładę królestw, imper­iów, a nawet koniec świata.

Czy­taj więcej…

„Piramidy” polskie

Ich funkcję pełnią stare, pre­his­to­ryczne usypiska w ksz­tał­cie kopców. Do dziś toczą się spory doty­czące pochodzenia oraz funkcji, jakie miały speł­niać. Najbardziej znane są oczy­wiś­cie słynne kopce z okolic Krakowa. Swoją nazwę pol­skie piramidy zawdz­ięczają jed­nemu z badaczy i pop­u­laryza­torów tech­niki Bolesła­wowi Orłowskiemu, autorowi wydanej w 1963 r. książki Tysiąc lat pol­skiej tech­niki.

Czy­taj artykuł z archi­wum

Jak wygląda tamten świat?

Od wieków mistycy, święci, filo­zo­fowie, a także ci, którzy wró­cili z zaświatów, donosili o cud­ownych miejs­cach, jakie tam ujrzeli. Rajskie kra­jo­brazy, świ­etliste miasta, krysz­tałowe budowle… I zmarli krewni oraz zna­jomi, którzy wychodzili im naprze­ciw wraz z Duchowym Opiekunem. Czy śmierć otwiera bramę do innego życia?

Czy­taj więcej…

Byłem na swoim grobie

Eric Sos­nowski — 8/​2011

Z tego, co wiem, jest to druga zbiorowa man­i­fes­tacja reinkar­na­cyjna w świecie zachod­nim, a wśród jej uczest­ników obok tzw. prze­cięt­nych zjadaczy chleba, są również lekarze medy­cyny, architekci i inżynierowie. Odkryte między nimi, często po żmud­nych bada­ni­ach, więzi, zarówno w obec­nym życiu, jak i odnoszące się do wydarzeń z odległej przeszłości, co doku­men­tuje blisko setka relacji, zdają się wyk­luczać przy­pad­kowość losów wspom­ni­anej grupy ludzi. Nie wszyscy jed­nak spośród nich gotowi są zaak­cep­tować szoku­jące wnioski płynące z tych ustaleń.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.