Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Księga Urantii

Czym jest to dzieło liczące ponad dwa tysiące stron? Rodza­jem objaw­ienia? Piątą ewan­gelią, jak chcą niek­tórzy? Chan­nelingiem od istot duchowych? Mimo że od momentu jego opub­likowa­nia minęło ponad 60 lat, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zwolen­nicy Uran­tii nie zab­ie­gają o rozgłos w medi­ach, co stanowi ele­ment ich świadomego wyboru i obranego stylu działań…

Czy­taj więcej…

Mówiące tabliczki Ouija

Gdy je wymyślono, nikt nie zakładał, że rek­wiz­ytem tym można się posłużyć w kon­tak­tach z zaświatami. Miała to być zwycza­jna gra towarzyska, taka jak Scrab­ble. Dopiero z upły­wem czasu ouija zaczęły pełnić funkcję pośred­nika w roz­mowach z duchami.

Czy­taj więcej…

Wolf Messing: jasnowidz Stalina

W roku 1946 Wolf Mess­ing, nazy­wany tajną bronią Stalina, nieoczeki­wanie pokazał się na zor­ga­ni­zowanych w Moskwie roz­gry­wkach sza­chowych. Jako ofi­arę wskazano mu Ludka Pach­mana, ówczes­nego czeskiego arcymistrza, który wiele lat później – po okre­sie prask­iej wiosny – uciekł do RFN. Wszyscy domyślali się, że Sowieci posługują się tech­nikami mają­cymi utrud­niać kon­cen­trację zawod­ników drużyn prze­ci­wnych. Ale, z oczy­wistych względów, trudno było zła­pać ich za rękę.

Czy­taj więcej…

Niewiedza jest niebezpieczna - wywiad z abp. Bolesławem Pylakiem

Jestem zaskoc­zony postawą tych księży, którzy negaty­wnie oce­ni­ają radi­estezję i bioen­er­goter­apię, nie zna­jąc ich natury, zwłaszcza że powołują się oni często na auto­ry­tet Koś­cioła. Tę błędną i szkodliwą opinię narzu­cają także koś­ciel­nym mass mediom. Radi­estezja i bioen­er­goter­apia związane są ze światem przy­rody. Nie zabier­a­jmy głosu w sprawach, na których się nie znamy – mówi w obsz­ernym wywiadzie udzielonym Niez­nanemu Światu ksiądz arcy­biskup Bolesław Pylak, który odpowiada także na pyta­nia doty­czące objaw­ień i cudów (nasz rozmówca przed 58. laty był naocznym świad­kiem jed­nego z takich wydarzeń).

Czy­taj więcej…

Lekarz poparzonych

Dr. Mar­ian Owoc z pod­karpack­iego Brzo­zowa od wielu lat leczy z powodze­niem ludzi, którzy ulegli poparzeniom, a także odnieśli inne obraże­nia. Wynaleziona przez niego maść skutecznie redukuje ból, przede wszys­tkim zaś powoduje, że rany goją się znacznie szy­b­ciej, niż przy zas­tosowa­niu innych metod i – co szczegól­nie ważne – nie pozostaw­iają na ciele blizn. Nim ów nat­u­ralny preparat został w końcu opaten­towany, jego twórca choć wcześniej pomógł tysią­com ludzi, przeszedł urzę­dową drogę przez mękę. Repor­taż o lau­rea­cie tegorocznej NAGRODY HON­OROWEJ NIEZ­NANEGO ŚWIATA i jego samot­nej walce pod­jętej dla dobra chorych.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.