Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Matka królów Europy

Elż­bi­etę Rakuszankę — bo o niej będzie mowa — łączyły więzy pokrewieństwa z pol­ską dynas­tią Piastów. W jej rodzinie prze­chowywano trady­cje pochodzenia po kądzieli od wnuczki Kaz­imierza Wielkiego, również Elż­biety — żony cesarza Karola IV, a matki Zyg­munta Luk­sem­bur­czyka — niedoszłego króla Polski.

Czy­taj więcej…

Dziewczynka z billboardu

To najbardziej metafizy­czny repor­taż radiowy spośród tych, jakie znam, a jed­nocześnie wyjątkowo wyrazista w swo­jej warst­wie ezoterycznej opowieść, którą napisało samo życie. Jej punk­tem wyjś­cia stało się zdję­cie wyko­nane przed 33 laty przez kosza­l­ińskiego fotografika Zdzisława Pacholskiego

Czy­taj więcej…

Żyworódka pierzasta: cudowna roślinka stulecia

Tekst ten druku­jemy na prośbę licznych czytel­ników, którzy o ist­nie­niu i wspani­ałych właś­ci­woś­ci­ach leczniczych niepo­zornej roślinki noszącej nazwę żyworódka pierza­sta (nazwa łacińska: kalan­choe pin­nata) po raz pier­wszy dowiedzieli się z opub­likowanego w nr 6/​2002 Niez­nanego Świata w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich repor­tażu Alek­sandry Zdro­jew­s­kicj Świat energii i roślin, poświę­conego jed­nej z najs­tarszych stażem i najbardziej znanych w Polsce natur­oter­apeutek Janinie Zawadzkiej.

Czy­taj więcej…

KGB i mumia Ozyrysa

Czy doczesne szczątki egip­skiego boga Ozyrysa fak­ty­cznie zna­j­dują się w tajnych mag­a­zy­nach KGB? Czy radzieccy arche­olodzy dotarli do mity­cznej kom­naty wiedzy pozostaw­ionej nad Nilem przez przy­byszów z Kosmosu?

Czy­taj więcej…

Kojący dotyk psiej łapy

Obec­ność zwierząt w naszym życiu zmniejsza stres i konieczność się­ga­nia po leki prze­ci­w­bólowe. Sprawia, że czu­jemy się potrzebni i akcep­towani. Zapew­nia odpowied­nią dawkę ruchu i ludz­kich uczuć. Niewidomym zastępują one oczy, a niesłyszą­cym uszy. Przedłużają nasze życie i czynią je znośnym

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.