Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Niezniszczalni? - fenomen świętych ciał

To, że człowiek przemija i odchodzi z tej rzeczy­wis­tości, jest dla każdego fak­tem oczy­wistym. Również ciało, które towarzyszy naszej duszy w wędrówce przez życie, podlega nat­u­ral­nym pro­ce­som starzenia, a w końcu rozsy­puje się w proch. Rodz­imy się, żyjemy i umier­amy zniewoleni przez czas

Czy­taj więcej…

Apokalipsa według Patricka Geryla

Więk­szość osób w zderze­niu z wizją zagłady ludzkości bieg­nie myślami w kierunku najbliższych. Troska o własne życie często bywa przyćmiona lękiem o potomstwo, pojaw­iają się pyta­nia o sens ist­nienia i naturę Boga. Autor mrożą­cych krew w żyłach książek Pro­roctwo Ori­ona na rok 2012 i Jak przeżyć katak­l­izm roku 2012 dzieli się z innymi przede wszys­tkim smutkiem wywołanym tym, iż jego plan doży­cia 120 lat (sic!) w pełnym zdrowiu może się nie udać z powodu nad­chodzącego katak­l­izmu. W przy­padku Geryla nic nie może rów­nać się z jego oso­bistą tragedią: oto bowiem w efek­cie doko­nanych przez siebie obliczeń najbardziej martwi go… konieczność rezy­gnacji z fun­duszu emery­tal­nego i marzeń o wycieczkach!

Czy­taj więcej…

Przypadek Omm Seti

Kiedy w 1908 roku państwo Eady zabrali do British Museum swoją cztero­let­nią córeczkę Dorothy, nie wiedzieli, że dzień ten okaże się przełomem w jej życiu. Obaw­iali się, że będą ciągnąć za sobą przez wszys­tkie sale znud­zone i opier­a­jące się dziecko. Przez więk­szą część zwiedza­nia zresztą tak właśnie to wyglą­dało, dopóki nie dotarli do sal egip­s­kich, gdzie mała nagle całkowicie się zmieniła. Najpierw stanęła jak wryta, a potem rozpoczęła frene­ty­czny bieg po Sali. Całowała stopy posągów, aż wresz­cie przy­cup­nęła przy umieszc­zonej w szk­lanej gablocie mumii i nie dała się z tego miejsca zabrać.

Czy­taj więcej…

Matka królów Europy

Elż­bi­etę Rakuszankę — bo o niej będzie mowa — łączyły więzy pokrewieństwa z pol­ską dynas­tią Piastów. W jej rodzinie prze­chowywano trady­cje pochodzenia po kądzieli od wnuczki Kaz­imierza Wielkiego, również Elż­biety — żony cesarza Karola IV, a matki Zyg­munta Luk­sem­bur­czyka — niedoszłego króla Polski.

Czy­taj więcej…

Dziewczynka z billboardu

To najbardziej metafizy­czny repor­taż radiowy spośród tych, jakie znam, a jed­nocześnie wyjątkowo wyrazista w swo­jej warst­wie ezoterycznej opowieść, którą napisało samo życie. Jej punk­tem wyjś­cia stało się zdję­cie wyko­nane przed 33 laty przez kosza­l­ińskiego fotografika Zdzisława Pacholskiego

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.