Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Ojciec Mario

Niez­nany Świat — 9/​2011

Bioen­er­goter­apeuta, jas­nowidz i niekon­wencjon­alny diagnosta

Leczył dotykiem ręki i mod­l­itwą, a diag­nozu­jąc choroby posługi­wał się wahadłem. Mimo że zmarł przed 19 laty, nadal żyje w ser­cach tysięcy Argen­tyńczyków, których uzdrowił.

Giuseppe Mario Pan­ta­leo (José Mario Pan­ta­leo – bo tak brzmi­ało jego nazwisko) urodził się w Toskanii we Włoszech w Pis­toi 1 sierp­nia 1915 roku. Był synem bogat­ego prze­mysłowca. Jako dziecko nierzadko chorował na zapale­nie płuc, w efek­cie czego wywiązała się astma. Jego matka często siedzi­ała przy nim i czuwała mod­ląc się o zdrowie syna.

Czy­taj więcej…

Śladami księży - radiestetów

Leszek Matela — Niez­nany Świat 8/​2013

Gdy przeanal­izu­jemy his­torię radi­estezji, okaże się, że duchowni stanowią prawdziwe filary tej dziedziny wiedzy. Co więcej, to właśnie oni przy­czynili się w dużym stop­niu do roz­woju różdżkarstwa i wahad­larstwa w ostat­nich stu latach.

Osoby duchowne pop­u­lary­zowały radi­estezję już w wieku XVII. Świad­czy o tym pochodzące z 1654 r. dzieło jezuity i wybit­nego naukowca Athana­siusa Kirchera Magnes sive de arte mag­net­ica. Autor dzi­ałanie różdżki tłu­maczy jako rodzaj emanacji z wód podziem­nych oraz złóż min­er­al­nych i propaguje prak­ty­czne wyko­rzysty­wanie tego narzędzia badaw­czego w geologii i hydrologii. O zas­tosowa­niu radi­estezji, szczegól­nie w poszuki­wa­niu ujęć wody, pisał też inny jezuita i badacz Kas­par Schott.

Czy­taj więcej…

Medycyna jutra

Niez­nany Świat 7/​2013

The Liv­ing Matrix to film rewela­cyjny, który ujawnił niezwykle ważne, wręcz fun­da­men­talne z punktu widzenia ludzkiego zdrowia i sposobów jego naprawy, fakty.

Czy­taj więcej…

Ksiądz z "głuchego" kościoła

Renata Kamińska — 6/​2012

Ksiądz Wiesław Kamiński, który od 20 lat pracuje z głu­choniemymi w Łodzi, otwiera drzwi do innych światów. Pod swoje skrzy­dła przy­gar­nął Pol­ski Cech Psy­chotron­iczny. Zaj­muje się też apit­er­apią – ma 30 uli w dwóch pasiekach.

Czy­taj więcej…

Medycyna energetyczna cz. 2

Niez­nany Świat — 9/​2011

Najnowsze bada­nia powoli wyjaś­ni­ają jej mech­a­nizm, a ujawnionych w ich trak­cie fak­tów nie da się zanegować.

Prezen­tu­jemy drugą część pub­likacji opartej na lek­turze książki Jamesa L. Oschmana Energy Med­i­cine: The Sci­en­tific Basis. Powinni się z nią zapoz­nać zwłaszcza lekarze oraz wszyscy zaj­mu­jący się ter­api­ami niekon­wencjon­al­nymi, w tym szczegól­nie bioen­er­goter­apią.
(Redakcja )

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.