Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Koniec (naszego) świata cz. 1

Bog­dan Trawkowski — 1/​2015

Przepowied­nie i pro­roctwa towarzyszą ludzkości od zara­nia dziejów. Z reguły były one negaty­wne – głosiły rychłą śmierć różnych oso­bis­tości, zagładę królestw, imper­iów, a nawet koniec świata.

Czy­taj więcej…

Byłem na swoim grobie

Eric Sos­nowski — 8/​2011

Z tego, co wiem, jest to druga zbiorowa man­i­fes­tacja reinkar­na­cyjna w świecie zachod­nim, a wśród jej uczest­ników obok tzw. prze­cięt­nych zjadaczy chleba, są również lekarze medy­cyny, architekci i inżynierowie. Odkryte między nimi, często po żmud­nych bada­ni­ach, więzi, zarówno w obec­nym życiu, jak i odnoszące się do wydarzeń z odległej przeszłości, co doku­men­tuje blisko setka relacji, zdają się wyk­luczać przy­pad­kowość losów wspom­ni­anej grupy ludzi. Nie wszyscy jed­nak spośród nich gotowi są zaak­cep­tować szoku­jące wnioski płynące z tych ustaleń.

Czy­taj więcej…

Badania profesora Luca Montagniera nad pamięcią wody

Niez­nany Świat 10/​2013

Fran­cuski wiru­solog, pro­fe­sor Luc Mon­tag­nier znany jest przede wszys­tkim jako odkry­wca wirusa HIV i lau­reat Nagrody Nobla z 2008 roku. Ten emery­towany, 80-​letni dziś pro­fe­sor, wykład­owca wielu uni­w­er­sytetów prowadzi obec­nie bada­nia nad pamię­cią wody na Uni­w­er­syte­cie Jiao Tong w Szanghaju

Czy­taj więcej…

Missing 411: najdziwniejsze zaginięcia w USA

Każdego roku na świecie znikają tysiące ludzi. Więk­szość tych wydarzeń zostaje wyjaśniona, są jed­nak i takie, które przeczą zdrowemu rozsąd­kowi. Zain­tere­sował się nimi David Paulides – były polic­jant z San Fran­cisco i autor serii książek Miss­ing 411, będą­cych kro­niką dzi­wnych zaginięć na tere­nie USA. Najwięcej z nich miało miejsce w parkach nar­o­dowych i dużych kom­plek­sach leśnych, a władze i służby nabrały w tej sprawie wody w usta…

Czy­taj artykuł w elek­tron­icznym wyda­niu

Jesteśmy tym, co myślimy i czym żyjemy

Niez­nany Świat — 12/​2013

Ze Zdenkiem Domančićem – lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2013 r. – roz­maw­iają Marek Rymuszko, Anna Ostrzy­cka i Anna Grabska-​Walczuk.

  • Witamy w Polsce w potrójnej roli: prowadzącego sem­i­nar­ium na temat włas­nej autorskiej metody ter­apii, bohat­era książki napisanej przez pro­fe­sora nauk medy­cznych Radovana Starca, która właśnie ukazała się na naszym rynku, i lau­re­ata tegorocznej Nagrody „Niez­nanego Świata”, co na razie zresztą jest tajem­nicą, gdyż ofic­jal­nie decyzja ta zostanie przez nas ogłos­zona w grud­niowym wyda­niu miesięcznika. No, ale Pan już o niej wie… (roz­mowa odby­wała się 26 wrześ­nia — przyp. red.).
Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.