Koniec (naszego) świata cz. 2

Bog­dan Trawkowski — 2/​2015

Dlaczego tak wiele katas­troficznych przepowiedni na szczęś­cie nie sprawdz­iło się? Czy stało się tak z tego powodu, że były one od początku pozbaw­ione pod­staw, czy też może zadzi­ałał tu jakiś inny czynnik?

Czy­taj więcej…

Koniec (naszego) świata cz. 1

Bog­dan Trawkowski — 1/​2015

Przepowied­nie i pro­roctwa towarzyszą ludzkości od zara­nia dziejów. Z reguły były one negaty­wne – głosiły rychłą śmierć różnych oso­bis­tości, zagładę królestw, imper­iów, a nawet koniec świata.

Czy­taj więcej…

Kobieta, która uzdrawia Afrykę

Dlaczego Gunilla? - 12/​2014

Kulisy przyz­na­nia Nagrody „” za rok 2014 kobiecie, która uzdrawia Afrykę, są tak niezwycza­jne, że chci­ałbym o nich opowiedzieć, nim przys­tąpią Państwo do lek­tury wywiadu z Gunillą Hamne zamieszc­zonego na kole­jnych stronach.

Czy­taj więcej…

Nie do obrony

Każdy ma swoją ścieżkę.
Marek Rymuszko — 6/​2015

Czas wró­cić do kuri­ozal­nego orzeczenia Try­bunału Kon­sty­tucyjnego z 10 grud­nia ub. r., mocą którego zale­gal­i­zował on okrutny ubój rytu­alny zwierząt nie tylko na potrzeby żydows­kich i muzuł­mańs­kich gmin wyz­nan­iowych w Polsce, lecz również na skalę prze­mysłową, uza­sad­ni­a­jąc swoje stanowisko koniecznoś­cią respek­towa­nia wol­ności religi­jnych. To jeden z najbardziej zdu­miewa­ją­cych wyroków w his­torii TK, niemożliwy do obrony na grun­cie prawnym, ani zwłaszcza moral­nym oraz etycznym.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.