Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Koniec (naszego) świata cz. 1

Bog­dan Trawkowski — 1/​2015

Przepowied­nie i pro­roctwa towarzyszą ludzkości od zara­nia dziejów. Z reguły były one negaty­wne – głosiły rychłą śmierć różnych oso­bis­tości, zagładę królestw, imper­iów, a nawet koniec świata.

Czy­taj więcej…

Byłem na swoim grobie

Eric Sos­nowski — 8/​2011

Z tego, co wiem, jest to druga zbiorowa man­i­fes­tacja reinkar­na­cyjna w świecie zachod­nim, a wśród jej uczest­ników obok tzw. prze­cięt­nych zjadaczy chleba, są również lekarze medy­cyny, architekci i inżynierowie. Odkryte między nimi, często po żmud­nych bada­ni­ach, więzi, zarówno w obec­nym życiu, jak i odnoszące się do wydarzeń z odległej przeszłości, co doku­men­tuje blisko setka relacji, zdają się wyk­luczać przy­pad­kowość losów wspom­ni­anej grupy ludzi. Nie wszyscy jed­nak spośród nich gotowi są zaak­cep­tować szoku­jące wnioski płynące z tych ustaleń.

Czy­taj więcej…

Badania profesora Luca Montagniera nad pamięcią wody

Niez­nany Świat 10/​2013

Fran­cuski wiru­solog, pro­fe­sor Luc Mon­tag­nier znany jest przede wszys­tkim jako odkry­wca wirusa HIV i lau­reat Nagrody Nobla z 2008 roku. Ten emery­towany, 80-​letni dziś pro­fe­sor, wykład­owca wielu uni­w­er­sytetów prowadzi obec­nie bada­nia nad pamię­cią wody na Uni­w­er­syte­cie Jiao Tong w Szanghaju

Czy­taj więcej…

Jesteśmy tym, co myślimy i czym żyjemy

Niez­nany Świat — 12/​2013

Ze Zdenkiem Domančićem – lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2013 r. – roz­maw­iają Marek Rymuszko, Anna Ostrzy­cka i Anna Grabska-​Walczuk.

  • Witamy w Polsce w potrójnej roli: prowadzącego sem­i­nar­ium na temat włas­nej autorskiej metody ter­apii, bohat­era książki napisanej przez pro­fe­sora nauk medy­cznych Radovana Starca, która właśnie ukazała się na naszym rynku, i lau­re­ata tegorocznej Nagrody „Niez­nanego Świata”, co na razie zresztą jest tajem­nicą, gdyż ofic­jal­nie decyzja ta zostanie przez nas ogłos­zona w grud­niowym wyda­niu miesięcznika. No, ale Pan już o niej wie… (roz­mowa odby­wała się 26 wrześ­nia — przyp. red.).
Czy­taj więcej…

Trzy razy sześć - Na tropie Antychrysta

Anna Potrzeba — Niez­nany Świat 12/​2013

Będzie wypowiadał słowa prze­ciw Najwyższemu
I wytra­cał świę­tych Najwyższego,
Będzie zamierzał zmienić
Czasy i Prawo,
A [święci] będą wydani w jego ręce
Aż do czasu, cza­sów i połowy czasu.

Rozdział VII bib­li­jnej Księgi Daniela, pas­sus odnoszący się do postaci Anty­chrysta.

W Apokalip­sie świętego Jana, ostat­niej księdze Nowego Tes­ta­mentu, zna­j­duje się frag­ment, który — jak żaden inny — od lat przykuwa uwagę egzegetów. Panuje otóż przeko­nanie, że zapowiada on nade­jś­cie Bestii, której znakiem będą trzy szóstki.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.