Pogodowe anomalie w przeszłości

Pień lipy powalony w miejscowości Niedźwiedź k. Mszany Dolnej w czasie huraganu w 1996 rokuPanuje przeko­nanie, że anom­alie pogodowe, jakich wid­ownią jest nasz glob i stary kon­ty­nent, są domeną ostat­nich lat, kiedy Ziemi real­nie zagroził efekt cieplar­ni­any. Niek­tórzy łączą je również ze złowieszczymi przepowied­ni­ami końca cza­sów, przy czym wielu chęt­nie używa sfor­mułowań w rodzaju: czegoś takiego tu jeszcze nie było. Tym­cza­sem his­to­ryczne fakty tym obiegowym opin­iom przeczą.

Nie wiemy, w jakim stop­niu kolek­ty­wna pamięć ludzkości okazuje się zdolna do przewidy­wa­nia zmian pogody i w ogóle kli­matu plan­ety. Chodzi — doda­jmy — o zmi­any, które wpły­wają na his­torię zarówno jej, jak i naszego gatunku, cho­ci­ażby w cza­sie ostat­niego tysią­cle­cia. Odpowiedzi trzeba zatem szukać w starych kro­nikach i innych zapiskach. Te his­to­ryczne świadectwa o wpły­wie pogody na ludzką cywiliza­cję i gnębią­cych ją katas­tro­fach żywiołowych bardzo często trafi­ały do źródeł pisanych śred­niowiecznej Europy. Warto je więc prześledzić na wybranych przykładach, przy czym przy dat­ach niek­tórych szczegól­nie spek­taku­larnych anom­alii poda­jemy sym­bol Plan­e­tarnego Regenta roku według Kalen­darza Stulet­niego o. dr. Mau­ri­tiusa Knauera z klasz­toru w Lan­gen­heim, którzy to Regenci — jak widać na poniższej tabelce — zmieni­ają się w cyklu siedmioletnim:

Czy­taj więcej…

Boska Matryca Światła

Ewa May

Bada­nia nad Boską Matrycą Rzeczy­wis­tości znalazły się w cen­trum uwagi wielu naukow­ców, ezoteryków, uzdrowicieli, a nawet lekarzy.
Posz­erza­jąca się wiedza na temat jej istoty przy­czyniła się do roz­woju naszej świado­mości duchowej i życiowej, do kre­owa­nia lep­szego świata i sze­roko pojętego zdrowia, a także do poz­nawa­nia kim jesteśmy.
O Boskiej Matrycy Rzeczy­wis­tości mówią przekazy wiedzy starożyt­nej, jak np. księgi Wed, I Ching, Upaniszady, zwoje znad Morza Martwego, Bib­lia, Szmarag­dowe Tablice starożyt­nego Egiptu, czy leg­endy o cza­sie śnienia Abo­ry­genów.
Współczesna nauka potwierdza tę starożytną wiedzę słowami noblistów i auto­ry­tetów takich jak Albert Ein­stein, Otto Stern, Her­man Weyl, Fritjof Capra, Gregg Braden, Jean Bau­drillard, Nas­sim Haramein i wielu innych.

Czy­taj więcej…

Kto i dlaczego ukrywa prawdę o niektórych szczepionkach

Z archi­wum „Niez­nanego Świata”.
Apeluję do pol­skiego estab­lish­mentu szczepi­onkowego o ucz­ciwą dyskusję oraz popar­cie racjon­al­nych zmian w pro­gramie szczepień, które przy­wrócą do niego zau­fanie rodz­iców i uchronią dzieci przed okaleczeni­ami. Konieczne jest również prowadze­nie nieza­leżnych od kor­po­racji far­ma­ceu­ty­cznych badań nad zasad­noś­cią stosowa­nia wszys­t­kich obec­nie zale­canych szczepień.

Udostęp­ni­amy Czytel­nikom bul­w­er­su­jący w całym znacze­niu tego słowa mate­riał, jakim jest memo­riał prof. dr hab. med. Marii Doroty Majew­skiej – kierown­ika Kat­edry Marii Curie Komisji Europe­jskiej, a zarazem Zakładu Far­makologii i Fizjologii Układu Ner­wowego Insty­tutu Psy­chi­a­trii i Neu­rologii w Warsza­wie. Doty­czy on skutków niek­tórych szczepień, jakim pod­dawane są zwłaszcza noworodki, niemowlęta oraz małe dzieci i stanowi odpowiedź na atak przy­puszc­zony na pro­fe­sor Majew­ską po zor­ga­ni­zowa­niu przez nią jesienią 2008 r. w Warsza­wie poświę­conej tym prob­le­mom kon­fer­encji naukowej. Jej pokłosiem był także udzielony przez autorkę 14 października 2008 r. wywiad dla Telewizji TVN. Opra­cow­anie, o jakim mowa, będące reakcją na list (protest) wys­tosowany w tej sprawie na ręce pro­fe­sor Majew­skiej przez członków władz Pol­skiego Towarzystwa Wak­cynologii, Pol­skiego Towarzystwa Pedi­atrycznego i Sto­warzyszenia Higieny Lecznictwa, jest dostępne na licznych stronach internetowych.

Czy­taj więcej…

Łotewskie Stonehenge

Las pokaiński to autentyczny fenomen przyrodniczy, geologiczny i meterologicznyRejon ten bywa nazy­wany europe­jską Strefą 51. Niek­tórzy uważają, że mieści się tam brama do innego wymi­aru. Inni twierdzą, że to święte miejsce, w którym pogańscy kapłani dawnych bał­tyjs­kich ludów odpraw­iali mag­iczne rytu­ały. Swego czasu Amerykanie pode­jrze­wali, że źródłem zare­je­strowanego na tym obszarze przez satelity promieniowa­nia jest ukryta w pod­ziemnych silosach broń jądrowa. Okazało się to pomyłką.

Czy­taj więcej…

Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na 2012 r.

Czy 21 grudnia 2012 roku faktycznie wypełni się katastoficzne proroctow?Świat się nie skończy, jed­nak zmi­any, jakich doświad­czymy w okre­sie dwu­nastu najbliższych miesięcy, okażą się nadzwyczajne.

Apolo­geci mitu roku 2012 straszą nas, że świat czekają gigan­ty­czne per­tur­bacje. Kończy się kalen­darz Majów, będzie zatem koniec świata! W Ziemię uderzy kometa, która spowoduje stras­zliwy katak­l­izm na glob­alną skalę, a poza tym dojdzie do prze­biegunowa­nia Ziemi, co zaowocuje trag­icznymi kon­sek­wenc­jami. Jed­nym słowem nad­chodzi apokalipsa, a katas­troficzne pro­roctwo wypełni się 21 grud­nia 2012 r. W tym sąd­nym dniu jedni pozostaną w starym świecie, inni zaś prze­jdą do nowej rzeczywistości.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.