Kojący dotyk psiej łapy

Grafika: Jerzy Gil

O dogoter­apii — i nie tylko.

Obec­ność zwierząt w naszym życiu zmniejsza stres i konieczność się­ga­nia po leki prze­ci­w­bólowe. Sprawia, że czu­jemy się potrzebni i akcep­towani. Zapew­nia odpowied­nią dawkę ruchu i ludz­kich uczuć. Niewidomym zastępują one oczy, a niesłyszą­cym uszy. Przedłużają nasze życie i czynią je znośnym

Czy­taj więcej…

Fenomen teleportacji

dr Danuta Adamska-​Rutkowska

Na pier­wszy rzut oka wydaje się ona nie mieć nic wspól­nego z psy­chokinezą, ponieważ filmy z gatunku sci­ence fic­tion utr­wal­iły w nas przeko­nanie, że wymaga stosowa­nia urządzeń stricte tech­nicznych. Tym­cza­sem obser­wowane przy­padki zarówno bezcza­sowego przemieszcza­nia się w przestrzeni różnego rodzaju obiek­tów, jak i aportów na wyraźne men­talne żądanie, pozwalają przy­puszczać, że w man­i­festowa­niu się tego zjawiska nieba­gatelny udział może odgry­wać czyn­nik psychiczny.

Czy­taj więcej…

Uzdrawiające kody - Medycyna przyszłości

Mówi się, że to obec­nie najbardziej efek­ty­wna metoda uzdraw­ia­nia nat­u­ral­nego na świecie. Liczy sobie już 10 lat, lecz znana jest głównie w USA. Jak się wydaje, dzi­ała w przy­padku wszys­t­kich chorób — psy­chicznych i fizy­cznych. Z tego względu zal­icza się ją do obszaru medy­cyny i psy­chologii energetycznej

Czy­taj więcej…

List otwarty dr. Eustachiusza Gaduli do młodych lekarzy w Polsce

Przekon­ałem się, że na obec­nym etapie roz­woju medy­cyny najlep­sze rezul­taty daje inte­gracja metod kon­wencjon­al­nych z niekonwencjonalnymi.

Zwracam się do Was, Młodzi Koledzy, jako Wasz starszy kolega, lekarz z ponad 50-​letnim stażem. Chcę udzielić Wam kilku prak­ty­cznych rad, które mogą uczynić pracę lekarza znacznie przyjemniejszą.

Czy­taj więcej…

Wyrostek i Modlitwa Wszechświata

Znak MiłościDotknię­cie Niez­nanego — Relacja miesiąca (04/​12)

Ponieważ w rubryce Dotknię­cie Niez­nanego są cza­sem zamieszczane relacje osób doty­czące ich niezwykłych uzdrowień, postanow­iłem i ja opisać swój przypadek.

Otóż swego czasu drukowal­iś­cie w ogłoszenia Fun­dacji „Świado­mość Ziemi”. Zain­tere­sowało mnie to i zadz­woniłem tam, zamaw­ia­jąc znaczki uzdraw­ia­jące oraz książkę. Gdy ją otrzy­małem pocztą, przeczy­tałem, przyjąłem do wiado­mości i odłożyłem na półkę.

Jakiś czas potem dostałem zapale­nia wyrostka robaczkowego. Tak się złożyło, że tego dnia byłem sam (jestem rol­nikiem, a żona i syn wów­czas wyjechali).

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.