Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Uzdrawiające kody - Medycyna przyszłości

Mówi się, że to obec­nie najbardziej efek­ty­wna metoda uzdraw­ia­nia nat­u­ral­nego na świecie. Liczy sobie już 10 lat, lecz znana jest głównie w USA. Jak się wydaje, dzi­ała w przy­padku wszys­t­kich chorób — psy­chicznych i fizy­cznych. Z tego względu zal­icza się ją do obszaru medy­cyny i psy­chologii energetycznej

Czy­taj więcej…

Boska Matryca Światła

Bada­nia nad Boską Matrycą Rzeczy­wis­tości znalazły się w cen­trum uwagi wielu naukow­ców, ezoteryków, uzdrowicieli, a nawet lekarzy. Posz­erza­jąca się wiedza na temat jej istoty przy­czyniła się do roz­woju naszej świado­mości duchowej i życiowej, do kre­owa­nia lep­szego świata i sze­roko pojętego zdrowia, a także do poz­nawa­nia kim jesteśmy.

Czy­taj więcej…

Kto i dlaczego ukrywa prawdę o niektórych szczepionkach

Apeluję do pol­skiego estab­lish­mentu szczepi­onkowego o ucz­ciwą dyskusję oraz popar­cie racjon­al­nych zmian w pro­gramie szczepień, które przy­wrócą do niego zau­fanie rodz­iców i uchronią dzieci przed okaleczeni­ami. Konieczne jest również prowadze­nie nieza­leżnych od kor­po­racji far­ma­ceu­ty­cznych badań nad zasad­noś­cią stosowa­nia wszys­t­kich obec­nie zale­canych szczepień.

Czy­taj więcej…

Łotewskie Stonehenge

Rejon ten bywa nazy­wany europe­jską Strefą 51. Niek­tórzy uważają, że mieści się tam brama do innego wymi­aru. Inni twierdzą, że to święte miejsce, w którym pogańscy kapłani dawnych bał­tyjs­kich ludów odpraw­iali mag­iczne rytu­ały. Swego czasu Amerykanie pode­jrze­wali, że źródłem zare­je­strowanego na tym obszarze przez satelity promieniowa­nia jest ukryta w pod­ziemnych silosach broń jądrowa. Okazało się to pomyłką.

Czy­taj więcej…

Okultystyczny oddział Czeka

Jeden z ojców arch­i­pel­agu GUŁag na rozkaz Lenina założył tajną komórkę sowiec­kich spec­służb zaj­mu­jącą się para­psy­chologią. Jej członkowie szukali śladów dawnych cywiliza­cji i mag­icznych przed­miotów, wyprzedza­jąc o kilka­naś­cie lat hitlerows­kich arche­ologów z Ahnenerbe. Prowadzili bada­nia m.in. nad telepatią, hip­nozą i przemi­aną ludzi w zombie.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.