Przypadek Omm Seti

Głowa mumii faraona Seti I. W tej właśnie postaci złożył on Omm Seti pierwszą wizytęKiedy w 1908 roku państwo Eady zabrali do British Museum swoją cztero­let­nią córeczkę Dorothy, nie wiedzieli, że dzień ten okaże się przełomem w jej życiu.
Obaw­iali się, że będą ciągnąć za sobą przez wszys­tkie sale znud­zone i opier­a­jące się dziecko. Przez więk­szą część zwiedza­nia zresztą tak właśnie to wyglą­dało, dopóki nie dotarli do sal egip­s­kich, gdzie mała nagle całkowicie się zmieniła. Najpierw stanęła jak wryta, a potem rozpoczęła frene­ty­czny bieg po Sali. Całowała stopy posągów, aż wresz­cie przy­cup­nęła przy umieszc­zonej w szk­lanej gablocie mumii i nie dała się z tego miejsca zabrać.

Czy­taj więcej…

Matka królów Europy

Matka królów Europy sportretowana inaczej. Źródło: M. Chwałkowski, Regni Poloniae Ius Publicum, Królewiec 1684500-​lecie zgonu Elż­bi­ety Rakuszanki, małżonki Kaz­imierza IV Jagiel­lończyka. Współrządz­iła długo i mądrze, żyjąc przez 51 lat w pobliżu cza­kramu wawelskiego.

Elż­bi­etę Rakuszankę — bo o niej będzie mowa — łączyły więzy pokrewieństwa z pol­ską dynas­tią Piastów. W jej rodzinie prze­chowywano trady­cje pochodzenia po kądzieli od wnuczki Kaz­imierza Wielkiego, również Elż­biety — żony cesarza Karola IV, a matki Zyg­munta Luk­sem­bur­czyka — niedoszłego króla Polski.

Czy­taj więcej…

Dziewczynka z billboardu

Kadr życia i obwód zamknięty

Fot. Zdzislaw PacholskiTo najbardziej metafizy­czny repor­taż radiowy spośród tych, jakie znam, a jed­nocześnie wyjątkowo wyrazista w swo­jej warst­wie ezoterycznej opowieść, którą napisało samo życie. Jej punk­tem wyjś­cia stało się zdję­cie wyko­nane przed 33 laty przez kosza­l­ińskiego fotografika Zdzisława Pacholskiego

Czy­taj więcej…

Żyworódka pierzasta: cudowna roślinka stulecia

Postanowiła uczynić wszystko, by "cud natury", który ją zafascynował, udostępnić jak największej liczbie ludzi. Jońcia Żyworódka, czyli Janina ZawadzkaOdkrycie życia Janiny Zawadzkiej

Tekst ten druku­jemy na prośbę licznych czytel­ników, którzy o ist­nie­niu i wspani­ałych właś­ci­woś­ci­ach leczniczych niepo­zornej roślinki noszącej nazwę żyworódka pierza­sta (nazwa łacińska: kalan­choe pin­nata) po raz pier­wszy dowiedzieli się z opub­likowanego w nr 6/​2002 Niez­nanego Świata w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich repor­tażu Alek­sandry Zdro­jew­s­kicj Świat energii i roślin, poświę­conego jed­nej z najs­tarszych stażem i najbardziej znanych w Polsce natur­oter­apeutek Janinie Zawadzkiej.

Czy­taj więcej…

KGB i mumia Ozyrysa

Piramidy w GizieCzy doczesne szczątki egip­skiego boga Ozyrysa fak­ty­cznie zna­j­dują się w tajnych mag­a­zy­nach KGB? Czy radzieccy arche­olodzy dotarli do mity­cznej kom­naty wiedzy pozostaw­ionej nad Nilem przez przy­byszów z Kosmosu?

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.