Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Boska Matryca Światła

Bada­nia nad Boską Matrycą Rzeczy­wis­tości znalazły się w cen­trum uwagi wielu naukow­ców, ezoteryków, uzdrowicieli, a nawet lekarzy. Posz­erza­jąca się wiedza na temat jej istoty przy­czyniła się do roz­woju naszej świado­mości duchowej i życiowej, do kre­owa­nia lep­szego świata i sze­roko pojętego zdrowia, a także do poz­nawa­nia kim jesteśmy.

Czy­taj więcej…

Kto i dlaczego ukrywa prawdę o niektórych szczepionkach

Apeluję do pol­skiego estab­lish­mentu szczepi­onkowego o ucz­ciwą dyskusję oraz popar­cie racjon­al­nych zmian w pro­gramie szczepień, które przy­wrócą do niego zau­fanie rodz­iców i uchronią dzieci przed okaleczeni­ami. Konieczne jest również prowadze­nie nieza­leżnych od kor­po­racji far­ma­ceu­ty­cznych badań nad zasad­noś­cią stosowa­nia wszys­t­kich obec­nie zale­canych szczepień.

Czy­taj więcej…

Łotewskie Stonehenge

Rejon ten bywa nazy­wany europe­jską Strefą 51. Niek­tórzy uważają, że mieści się tam brama do innego wymi­aru. Inni twierdzą, że to święte miejsce, w którym pogańscy kapłani dawnych bał­tyjs­kich ludów odpraw­iali mag­iczne rytu­ały. Swego czasu Amerykanie pode­jrze­wali, że źródłem zare­je­strowanego na tym obszarze przez satelity promieniowa­nia jest ukryta w pod­ziemnych silosach broń jądrowa. Okazało się to pomyłką.

Czy­taj więcej…

Okultystyczny oddział Czeka

Jeden z ojców arch­i­pel­agu GUŁag na rozkaz Lenina założył tajną komórkę sowiec­kich spec­służb zaj­mu­jącą się para­psy­chologią. Jej członkowie szukali śladów dawnych cywiliza­cji i mag­icznych przed­miotów, wyprzedza­jąc o kilka­naś­cie lat hitlerows­kich arche­ologów z Ahnenerbe. Prowadzili bada­nia m.in. nad telepatią, hip­nozą i przemi­aną ludzi w zombie.

Czy­taj więcej…

Księga Urantii

Czym jest to dzieło liczące ponad dwa tysiące stron? Rodza­jem objaw­ienia? Piątą ewan­gelią, jak chcą niek­tórzy? Chan­nelingiem od istot duchowych? Mimo że od momentu jego opub­likowa­nia minęło ponad 60 lat, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zwolen­nicy Uran­tii nie zab­ie­gają o rozgłos w medi­ach, co stanowi ele­ment ich świadomego wyboru i obranego stylu działań…

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.