Niezniszczalni? - fenomen świętych ciał

To, że człowiek przemija i odchodzi z tej rzeczy­wis­tości, jest dla każdego fak­tem oczy­wistym. Również ciało, które towarzyszy naszej duszy w wędrówce przez życie, podlega nat­u­ral­nym pro­ce­som starzenia, a w końcu rozsy­puje się w proch. Rodz­imy się, żyjemy i umier­amy zniewoleni przez czas

Czy­taj więcej…

Apokalipsa według Patricka Geryla

Okładki książek Patricka Geryla wydanych w PolsceCo sły­chać na farmie Ide­alna Wizja

Więk­szość osób w zderze­niu z wizją zagłady ludzkości bieg­nie myślami w kierunku najbliższych. Troska o własne życie często bywa przyćmiona lękiem o potomstwo, pojaw­iają się pyta­nia o sens ist­nienia i naturę Boga. Autor mrożą­cych krew w żyłach książek Pro­roctwo Ori­ona na rok 2012 i Jak przeżyć katak­l­izm roku 2012 dzieli się z innymi przede wszys­tkim smutkiem wywołanym tym, iż jego plan doży­cia 120 lat (sic!) w pełnym zdrowiu może się nie udać z powodu nad­chodzącego katak­l­izmu. W przy­padku Geryla nic nie może rów­nać się z jego oso­bistą tragedią: oto bowiem w efek­cie doko­nanych przez siebie obliczeń najbardziej martwi go… konieczność rezy­gnacji z fun­duszu emery­tal­nego i marzeń o wycieczkach!

Czy­taj więcej…

Kiksy i wypadki Apostoła Armagedonu

Strony z Kodeksu drezdeńskiego (1200-1250 r.), oryginalnego majańskiego rękopisu, który wg niektórych badaczy zapowiada ziemski kataklizmMitów roku 2012 ciąg dalszy

Patrick Geryl jest ponoć w posi­ada­niu niepod­ważal­nych dowodów na to, że 21 grud­nia 2012 r. dojdzie do gwał­townego wybuchu na Słońcu, który spowoduje prze­biegunowanie naszego globu. Katak­l­izm ten ma zniszczyć ziem­ską cywiliza­cję, pochła­ni­a­jąc życie 99 pro­cent lud­ności. Warto jed­nak spy­tać, czy taki sce­nar­iusz wydarzeń rzeczy­wiś­cie legi­t­ymizują znaki na niebie i ziemi?

Czy­taj więcej…

Między rozumnym rządzeniem, represją i deficytem duchowości

Nieznany Świat 10/2012Marek Rymuszko (Każdy ma swoją ścieżkę — 10/​2012)

Chcę postawić następu­jącą tezę: im władza słab­sza i wyposażona w wątłe duchowo atry­buty – mimo że ona sama o swo­jej duchowości ma, rzecz jasna, wysokie mnie­manie – tym więcej generuje zakazów i nakazów, trak­tu­jąc prawo przede wszys­tkim jako instru­ment jawnej lub ukry­tej represji. Na nic jed­nak zda się legi­t­ymi­zowanie włas­nych racji wyłącznie za pomocą złud­nych poli­ty­cznych, patri­o­ty­cznych czy religi­jnych haseł. Aut­en­ty­czna duchowość bowiem to coś zupełnie innego niż świato­poglą­dowe dogmaty.

Czy­taj więcej…

Pomyje

Rysunek: Bogusław WiśniewskiProf. dr hab. Andrzej Gregosiewicz: cytaty z dzieł zebranych

Nie sposób nie zauważyć, że intelek­tu­alna nośność najbardziej zajadłego w Polsce prze­ci­wnika home­opatii i medy­cyny nat­u­ral­nej har­moni­jnie kore­spon­duje z poziomem kul­tury oso­bis­tej, jaką emanuje jego dzi­ałal­ność epis­to­larna. Dzięki temu lubel­skiego ortopedę, prof. dra hab. Andrzeja Gregosiewicza można by śmi­ało nazwać człowiekiem holisty­cznym, gdyby nie fakt, iż jest to holistyka szczegól­nego rodzaju (rzec można: spec­jal­nej troski), objaw­ia­jąca się w sferze wer­bal­nej wprawdzie niewyso­kich lotów, niem­niej wszech­stron­nym, wielo­posta­ciowym chamstwem.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.