Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


KGB i mumia Ozyrysa

Czy doczesne szczątki egip­skiego boga Ozyrysa fak­ty­cznie zna­j­dują się w tajnych mag­a­zy­nach KGB? Czy radzieccy arche­olodzy dotarli do mity­cznej kom­naty wiedzy pozostaw­ionej nad Nilem przez przy­byszów z Kosmosu?

Czy­taj więcej…

Kojący dotyk psiej łapy

Obec­ność zwierząt w naszym życiu zmniejsza stres i konieczność się­ga­nia po leki prze­ci­w­bólowe. Sprawia, że czu­jemy się potrzebni i akcep­towani. Zapew­nia odpowied­nią dawkę ruchu i ludz­kich uczuć. Niewidomym zastępują one oczy, a niesłyszą­cym uszy. Przedłużają nasze życie i czynią je znośnym

Czy­taj więcej…

Fenomen teleportacji

Na pier­wszy rzut oka wydaje się ona nie mieć nic wspól­nego z psy­chokinezą, ponieważ filmy z gatunku sci­ence fic­tion utr­wal­iły w nas przeko­nanie, że wymaga stosowa­nia urządzeń stricte tech­nicznych. Tym­cza­sem obser­wowane przy­padki zarówno bezcza­sowego przemieszcza­nia się w przestrzeni różnego rodzaju obiek­tów, jak i aportów na wyraźne men­talne żądanie, pozwalają przy­puszczać, że w man­i­festowa­niu się tego zjawiska nieba­gatelny udział może odgry­wać czyn­nik psychiczny.

Czy­taj więcej…

Uzdrawiające kody - Medycyna przyszłości

Mówi się, że to obec­nie najbardziej efek­ty­wna metoda uzdraw­ia­nia nat­u­ral­nego na świecie. Liczy sobie już 10 lat, lecz znana jest głównie w USA. Jak się wydaje, dzi­ała w przy­padku wszys­t­kich chorób — psy­chicznych i fizy­cznych. Z tego względu zal­icza się ją do obszaru medy­cyny i psy­chologii energetycznej

Czy­taj więcej…

Boska Matryca Światła

Bada­nia nad Boską Matrycą Rzeczy­wis­tości znalazły się w cen­trum uwagi wielu naukow­ców, ezoteryków, uzdrowicieli, a nawet lekarzy. Posz­erza­jąca się wiedza na temat jej istoty przy­czyniła się do roz­woju naszej świado­mości duchowej i życiowej, do kre­owa­nia lep­szego świata i sze­roko pojętego zdrowia, a także do poz­nawa­nia kim jesteśmy.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.