Słoneczna Superburza 2013?

Blackout to utrata napięcia w sieci elektroenergetycznej na znacznym obszarze. Czy Słońce w 2013 r. zaserwuje nam taki prezent?W 2008 roku skończył się kole­jny cykl Słońca. Nowy, któremu naukowcy nadali numer 24, zaczął się od min­i­mum akty­wności naszej gwiazdy dzi­en­nej, które nieco prze­ciągnęło się w cza­sie. Akty­wność ta miała przy­bierać na sile. Miała… Słońce bowiem nie pier­wszy, i zapewne nie ostatni raz, zaskoczyło naukow­ców. Przez niemal trzy kwartały 2008 roku nie obser­wowano plam słonecznych, a rok 2009 niewiele w tej sytu­acji zmienił. Kula ognia spała

Czy­taj więcej…

Ogień z niebios?

Od wieków w każdą Wielką Sobotę pra­wosławnej Wielka­nocy w bazylice Grobu Pańskiego w Jero­zolimie pojawia się święty ogień, który sam zapala świece i lampki oli­wne, nie parzy, a do tego ma podobno właś­ci­wości uzdraw­ia­jące. Towarzyszący mu rytuał jest praw­dopodob­nie najs­tarszym niezmienionym obrzę­dem religii krzyża na świecie. Wyz­nawcy pra­wosławia uważają, że to jeden z najwięk­szych cudów chrześ­ci­jaństwa, jed­nak więk­szość kato­lików i protes­tantów nie ma o nim pojęcia

Czy­taj więcej…

Umysł potępiony

dr Rupert SheldrakZ dr. Rupertem Shel­drakiem roz­mawia Piotr Cielebiaś

Czy Wszechświat to żyjący twór, a rządzące nim prawa zmieni­ają się wraz z biegiem czasu? A może przy­roda posi­ada mech­a­nizm wbu­dowanej pamięci, łączący nas zarówno z przod­kami, jak i z pokole­ni­ami, które dopiero nade­jdą? Czym jest ewolucja – czystą grą przy­pad­ków, czy towarzyszy jej jakiś ukryty cel? Na te m.in. pyta­nia odpowiada słynny na całym świecie badacz o poglą­dach tak ory­gi­nal­nych, że wielu dog­matyków uznaje go za osobę dla nauki niewygodną

Czy­taj więcej…

2013 Prognoza astrologiczna dla Polski i świata

Rok potężnych zawirowań

Czeka nas trudny i niespoko­jny czas. Teheran szykuje się do wojny, Ameryka będzie miała twardy orzech do zgryzienia, Putin się roz­cho­ruje, Don­ald Tusk poczuje się roz­go­ryc­zony, a Jarosław Kaczyński zatryumfuje.

Przed nami Rok Księżyca — ostatni z sied­mi­o­let­niego cyklu wynika­jącego z chalde­jskiego porządku planet. Zna­j­du­jąc się pod panowaniem humorza­stego, kobiecego Księżyca nie można oczeki­wać wyłącznie szczęśli­wych wydarzeń.

Czy­taj więcej…

Archeologia parapsychiczna: Martwi mnisi udzielają wskazówek

Wiele wskazuje na to, że arche­olo­gia może uzyskać nieoczeki­wane wspar­cie ze strony zjawisk psi. Niek­tórzy jas­nowidze, biorąc do ręki wydobyty spod ziemi arte­fakt, potrafią bowiem odbyć podróż w przeszłość i opowiedzieć o tym, kto ów przed­miot stworzył, wyko­rzysty­wał go itp. W arche­ologii intu­icyjnej ogromne znacze­nie wydają się mieć też narzędzia radi­estezyjne oraz tech­nika Remote View­ing, dzięki której medium jest w stanie zaob­ser­wować przed­mioty, zdarzenia i osoby bez uży­cia zmysłów. Czy oznacza to rewolucję w klasy­cznych meto­dach poz­nawa­nia naszej przeszłości?

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.