Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Ogień z niebios?

Od wieków w każdą Wielką Sobotę pra­wosławnej Wielka­nocy w bazylice Grobu Pańskiego w Jero­zolimie pojawia się święty ogień, który sam zapala świece i lampki oli­wne, nie parzy, a do tego ma podobno właś­ci­wości uzdraw­ia­jące. Towarzyszący mu rytuał jest praw­dopodob­nie najs­tarszym niezmienionym obrzę­dem religii krzyża na świecie. Wyz­nawcy pra­wosławia uważają, że to jeden z najwięk­szych cudów chrześ­ci­jaństwa, jed­nak więk­szość kato­lików i protes­tantów nie ma o nim pojęcia

Czy­taj więcej…

Umysł potępiony

Czy Wszechświat to żyjący twór, a rządzące nim prawa zmieni­ają się wraz z biegiem czasu? A może przy­roda posi­ada mech­a­nizm wbu­dowanej pamięci, łączący nas zarówno z przod­kami, jak i z pokole­ni­ami, które dopiero nade­jdą? Czym jest ewolucja – czystą grą przy­pad­ków, czy towarzyszy jej jakiś ukryty cel? Na te m.in. pyta­nia odpowiada słynny na całym świecie badacz o poglą­dach tak ory­gi­nal­nych, że wielu dog­matyków uznaje go za osobę dla nauki niewygodną

Czy­taj więcej…

Archeologia parapsychiczna: Martwi mnisi udzielają wskazówek

Wiele wskazuje na to, że arche­olo­gia może uzyskać nieoczeki­wane wspar­cie ze strony zjawisk psi. Niek­tórzy jas­nowidze, biorąc do ręki wydobyty spod ziemi arte­fakt, potrafią bowiem odbyć podróż w przeszłość i opowiedzieć o tym, kto ów przed­miot stworzył, wyko­rzysty­wał go itp. W arche­ologii intu­icyjnej ogromne znacze­nie wydają się mieć też narzędzia radi­estezyjne oraz tech­nika Remote View­ing, dzięki której medium jest w stanie zaob­ser­wować przed­mioty, zdarzenia i osoby bez uży­cia zmysłów. Czy oznacza to rewolucję w klasy­cznych meto­dach poz­nawa­nia naszej przeszłości?

Czy­taj więcej…

Niezniszczalni? - fenomen świętych ciał

To, że człowiek przemija i odchodzi z tej rzeczy­wis­tości, jest dla każdego fak­tem oczy­wistym. Również ciało, które towarzyszy naszej duszy w wędrówce przez życie, podlega nat­u­ral­nym pro­ce­som starzenia, a w końcu rozsy­puje się w proch. Rodz­imy się, żyjemy i umier­amy zniewoleni przez czas

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.