Medycyna energetyczna cz. 1

Niez­nany Świat — 8/​2011

Książka Jamesa L. Oschmana Energy Med­i­cine: The Sci­en­tific Basis stanowi kamień milowy w his­torii medy­cyny. Jed­nocześnie pozwala otworzyć serca i umysły na nową wiedzę, bada­nia i zrozu­mie­nie metod, które na pier­wszy rzut oka wydają się zbyt egzo­ty­czne, aby zająć się nimi naukowo.

Dla wielu psy­choter­apeutów oraz osób pracu­ją­cych z ciałem dziś stało się już oczy­wiste, że trauma zostaje zapisana w orga­nizmie i blokuje przepływ energii. Cała pamięć mag­a­zynowana jest w ciele (w podświado­mości) w postaci zmian na poziomie chemicznym, a w ślad za tym – elek­tro­mag­ne­ty­cznym. Zmi­any te rozprzestrzeni­ają się poprzez sys­tem ner­wowy, immuno­log­iczny, hor­mon­alny, jelita, układ lim­faty­czny i skórę.

Czy­taj więcej…

Radiestezja znana i nieznana

Raport (3/​2010)

Posługi­wano się nią już w starożyt­ności. Dziś musi zma­gać się z absurdal­nymi oskarże­ni­ami o rzekomo mag­iczne dzi­ałanie, pod­czas gdy w rzeczy­wis­tości w jej przy­padku mamy do czynienia z biofizyką i wyko­rzysty­waniem nat­u­ral­nym praw przy­rody. Dobrze udoku­men­towane bada­nia oraz ekspery­menty nie pozostaw­iają co do tego żad­nych wątpliwości

Czy­taj więcej…

Bioenergoterapia: miażdżące dowody biofizyczne, kompromitacja opowiastek o złych duchach i rzekomym oszustwie

Raport (6/​2009)

Zebrane w tym tekś­cie — być może najważniejszym, jaki kiedykol­wiek w syg­nal­i­zowanym zakre­sie opub­likowano w Polsce — infor­ma­cje na temat wyników badań bioen­er­goter­apii przeprowad­zonych w różnych ośrod­kach naukowych na świecie, w wielu swoich seg­men­tach są szoku­jące. W kon­frontacji z nimi wszyscy, którzy dowodzą, iż bioen­er­goter­apia to oszustwo lub czysta sug­es­tia, nie mówiąc już o bred­ni­ach kol­por­towanych przez grupę przykoś­ciel­nych ide­ologów próbu­ją­cych wmaw­iać ludziom, że wspom­ni­ana metoda ter­apii stanowi rezul­tat odd­zi­ały­wa­nia sił demon­icznych, powinni zapaść się ze wstydu po ziemię. Oczy­wiś­cie i jedni i drudzy tego nie zro­bią, bo są ele­men­tarnego wstydu pozbaw­ieni. Nato­mi­ast wszys­tkim lekar­zom, nat­u­ral­nym ter­apeu­tom i ich pac­jen­tom rekomen­du­jemy szczegól­nie wnikliwą lek­turę naszego raportu, prosząc o upowszech­ni­anie wszelkimi możli­wymi kanałami zawartych w nim fak­tów (Redakcja)

Czy­taj więcej…

Żałosna manipulacja i suche fakty

Kom­pro­mi­tu­jący atak Gazety Wybor­czej na jas­nowidza Krzysztofa Jack­owskiego.
Autor pub­likacji Jasno widać, że to ściema, Marcin Kowal­ski dop­uś­cił się skan­dal­icznej manip­u­lacji oraz naruszenia pod­sta­wowych zasad etyki dzi­en­nikarskiej.

W Gaze­cie Wybor­czej z 7 czer­wca 2013 r. ukazał się „repor­taż” (cud­zysłów — jak się za chwilę okaże — w pełni uza­sad­niony) Marcina Kowal­skiego Jasno widać, że to ściema poświecony pol­skiemu jas­nowid­zowi Krzyszto­fowi Jack­owskiemu i efek­tom jego wizji w sprawach, które stanow­iły przed­miot dochodzeń oraz śledztw prowad­zonych przez organy policji i proku­ratury (chodz­iło w nich o zaginię­cia ludzi, a także poważne przestępstwa krymi­nalne). Punkt wyjś­cia tek­stu, o jakim mowa, było zwróce­nie się przez Proku­raturę Okrę­gową w Katow­icach do Jack­owskiego o pomoc w ustal­e­niu okoliczności zaginię­cia pewnej mieszkanki Czeladzi wraz z nadaniem mu sta­tusu biegłego w toczą­cym się postępowaniu.

Czy­taj więcej…

Potencjalny czarny scenariusz. Czy Słońce zresetuje życie na Ziemi?

Collage fot. Henryk KuglarzW związku z prog­no­zowanym przez część spec­jal­istów na maj przyszłego roku potężnym wyrzutem koronal­nym słonecznej masy, który mógłby zde­zor­ga­ni­zować życie na Ziemi, zwró­cil­iśmy się do kilku cieszą­cych się auto­ry­tetem osób o podzie­le­nie się opinią na ten temat. W ich gronie znaleźli się m.in. pro­fesjon­alni astronomowie oraz pub­l­i­cyści pode­j­mu­jący w swoich artykułach prob­lemy zagrożeń z Kos­mosu.
Wszys­tkim adresatom redak­cyjnej sondy zadal­iśmy to samo pytanie: czy i jakie niebez­pieczeństwo dla plan­ety wiąże się z obecną, wzmożoną akty­wnoś­cią Słońca, w tym zwłaszcza prog­no­zowanym w 2013 r. (w tym kon­tekś­cie mówi się najczęś­ciej o maju) tak sil­nym koronal­nym wyrzutem jego masy, że – po dotar­ciu do Ziemi chmury cząsteczek – mógłby on spowodować świa­towy par­aliż sieci ener­gety­cznych i sys­temów elek­tron­icznych. Zwró­cil­iśmy też uwagę na to, że gorąca dyskusja w internecie doty­cząca syg­nal­i­zowanego prob­lemu wzmogła się po znanej wypowiedzi jed­nego z najbardziej cenionych spec­jal­istów od tzw. pogody kos­micznej, prof. Mike’a Hap­gooda z Wielkiej Bry­tanii, a także po ogłosze­niu raportu NASA i Nar­o­dowej Akademii Nauk USA z 2009 r., ostrze­ga­jącego przed wspom­ni­aną ewen­tu­al­noś­cią.
A oto plon naszej ankiety.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.