Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Jesteśmy tym, co myślimy i czym żyjemy

Niez­nany Świat — 12/​2013

Ze Zdenkiem Domančićem – lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2013 r. – roz­maw­iają Marek Rymuszko, Anna Ostrzy­cka i Anna Grabska-​Walczuk.

  • Witamy w Polsce w potrójnej roli: prowadzącego sem­i­nar­ium na temat włas­nej autorskiej metody ter­apii, bohat­era książki napisanej przez pro­fe­sora nauk medy­cznych Radovana Starca, która właśnie ukazała się na naszym rynku, i lau­re­ata tegorocznej Nagrody „Niez­nanego Świata”, co na razie zresztą jest tajem­nicą, gdyż ofic­jal­nie decyzja ta zostanie przez nas ogłos­zona w grud­niowym wyda­niu miesięcznika. No, ale Pan już o niej wie… (roz­mowa odby­wała się 26 wrześ­nia — przyp. red.).
Czy­taj więcej…

Korzenie zła - wywiad z Marianem Wasilewskim

Psy­chopaci jak bak­terie włączają się we wszelkie ruchy społeczne, szczegól­nie takie, które noszą już w sobie pato­log­iczny zaczyn. Wyjątkowe szanse zna­j­dują dla siebie w ruchach rewolucyjnych. Budują sieć pato­log­icznej tkanki i zaczy­nają nag­i­nać ich sens do swoich potrzeb. Pocią­gają za sobą ludzi, u których defi­cyty psy­chiczne osłabiły kry­ty­cyzm, a także słabych i przeciętnych.

Czy­taj artykuł

Trzy razy sześć - Na tropie Antychrysta

Anna Potrzeba — Niez­nany Świat 12/​2013

Będzie wypowiadał słowa prze­ciw Najwyższemu
I wytra­cał świę­tych Najwyższego,
Będzie zamierzał zmienić
Czasy i Prawo,
A [święci] będą wydani w jego ręce
Aż do czasu, cza­sów i połowy czasu.

Rozdział VII bib­li­jnej Księgi Daniela, pas­sus odnoszący się do postaci Anty­chrysta.

W Apokalip­sie świętego Jana, ostat­niej księdze Nowego Tes­ta­mentu, zna­j­duje się frag­ment, który — jak żaden inny — od lat przykuwa uwagę egzegetów. Panuje otóż przeko­nanie, że zapowiada on nade­jś­cie Bestii, której znakiem będą trzy szóstki.

Czy­taj więcej…

Ojciec Mario

Niez­nany Świat — 9/​2011

Bioen­er­goter­apeuta, jas­nowidz i niekon­wencjon­alny diagnosta

Leczył dotykiem ręki i mod­l­itwą, a diag­nozu­jąc choroby posługi­wał się wahadłem. Mimo że zmarł przed 19 laty, nadal żyje w ser­cach tysięcy Argen­tyńczyków, których uzdrowił.

Giuseppe Mario Pan­ta­leo (José Mario Pan­ta­leo – bo tak brzmi­ało jego nazwisko) urodził się w Toskanii we Włoszech w Pis­toi 1 sierp­nia 1915 roku. Był synem bogat­ego prze­mysłowca. Jako dziecko nierzadko chorował na zapale­nie płuc, w efek­cie czego wywiązała się astma. Jego matka często siedzi­ała przy nim i czuwała mod­ląc się o zdrowie syna.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.