Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Korzenie zła - wywiad z Marianem Wasilewskim

Psy­chopaci jak bak­terie włączają się we wszelkie ruchy społeczne, szczegól­nie takie, które noszą już w sobie pato­log­iczny zaczyn. Wyjątkowe szanse zna­j­dują dla siebie w ruchach rewolucyjnych. Budują sieć pato­log­icznej tkanki i zaczy­nają nag­i­nać ich sens do swoich potrzeb. Pocią­gają za sobą ludzi, u których defi­cyty psy­chiczne osłabiły kry­ty­cyzm, a także słabych i przeciętnych.

Czy­taj artykuł

Trzy razy sześć - Na tropie Antychrysta

Anna Potrzeba — Niez­nany Świat 12/​2013

Będzie wypowiadał słowa prze­ciw Najwyższemu
I wytra­cał świę­tych Najwyższego,
Będzie zamierzał zmienić
Czasy i Prawo,
A [święci] będą wydani w jego ręce
Aż do czasu, cza­sów i połowy czasu.

Rozdział VII bib­li­jnej Księgi Daniela, pas­sus odnoszący się do postaci Anty­chrysta.

W Apokalip­sie świętego Jana, ostat­niej księdze Nowego Tes­ta­mentu, zna­j­duje się frag­ment, który — jak żaden inny — od lat przykuwa uwagę egzegetów. Panuje otóż przeko­nanie, że zapowiada on nade­jś­cie Bestii, której znakiem będą trzy szóstki.

Czy­taj więcej…

Ojciec Mario

Niez­nany Świat — 9/​2011

Bioen­er­goter­apeuta, jas­nowidz i niekon­wencjon­alny diagnosta

Leczył dotykiem ręki i mod­l­itwą, a diag­nozu­jąc choroby posługi­wał się wahadłem. Mimo że zmarł przed 19 laty, nadal żyje w ser­cach tysięcy Argen­tyńczyków, których uzdrowił.

Giuseppe Mario Pan­ta­leo (José Mario Pan­ta­leo – bo tak brzmi­ało jego nazwisko) urodził się w Toskanii we Włoszech w Pis­toi 1 sierp­nia 1915 roku. Był synem bogat­ego prze­mysłowca. Jako dziecko nierzadko chorował na zapale­nie płuc, w efek­cie czego wywiązała się astma. Jego matka często siedzi­ała przy nim i czuwała mod­ląc się o zdrowie syna.

Czy­taj więcej…

Śladami księży - radiestetów

Leszek Matela — Niez­nany Świat 8/​2013

Gdy przeanal­izu­jemy his­torię radi­estezji, okaże się, że duchowni stanowią prawdziwe filary tej dziedziny wiedzy. Co więcej, to właśnie oni przy­czynili się w dużym stop­niu do roz­woju różdżkarstwa i wahad­larstwa w ostat­nich stu latach.

Osoby duchowne pop­u­lary­zowały radi­estezję już w wieku XVII. Świad­czy o tym pochodzące z 1654 r. dzieło jezuity i wybit­nego naukowca Athana­siusa Kirchera Magnes sive de arte mag­net­ica. Autor dzi­ałanie różdżki tłu­maczy jako rodzaj emanacji z wód podziem­nych oraz złóż min­er­al­nych i propaguje prak­ty­czne wyko­rzysty­wanie tego narzędzia badaw­czego w geologii i hydrologii. O zas­tosowa­niu radi­estezji, szczegól­nie w poszuki­wa­niu ujęć wody, pisał też inny jezuita i badacz Kas­par Schott.

Czy­taj więcej…

Medycyna jutra

Niez­nany Świat 7/​2013

The Liv­ing Matrix to film rewela­cyjny, który ujawnił niezwykle ważne, wręcz fun­da­men­talne z punktu widzenia ludzkiego zdrowia i sposobów jego naprawy, fakty.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.