Missing 411: najdziwniejsze zaginięcia w USA

Każdego roku na świecie znikają tysiące ludzi. Więk­szość tych wydarzeń zostaje wyjaśniona, są jed­nak i takie, które przeczą zdrowemu rozsąd­kowi. Zain­tere­sował się nimi David Paulides – były polic­jant z San Fran­cisco i autor serii książek Miss­ing 411, będą­cych kro­niką dzi­wnych zaginięć na tere­nie USA. Najwięcej z nich miało miejsce w parkach nar­o­dowych i dużych kom­plek­sach leśnych, a władze i służby nabrały w tej sprawie wody w usta…


Pełną wer­sje artykułu można przeczy­tać w elek­tron­icznym wyda­niu numeru 3/​2017 dostęp­nym w całości ZA DARMO na naszej plat­formie cyfrowej.


By pobrać bezpłatny numer 3/​2017 należy:

› Wejść na stronę e.nieznanyswiat.pl

› Wybrać numer z marca 2017 r.

Kliknąć na numer, a następ­nie zare­je­strować się w naszym ser­wisie.

› Po doko­na­niu rejes­tracji możesz czy­tać cały numer za darmo (bez lim­itu cza­sowego i bez dal­szych zobowiązań).

Chcesz czy­tać nas na smart­fonie lub table­cie? Pobierz aplikację „Niez­nany Świat” na dowolne urządze­nie mobilne ze sklepu Google Play lub App Store. Następ­nie zaloguj się do aplikacji (uży­wa­jąc tych samych danych, które zostały podane pod­czas rejes­tracji przez for­mu­larz www), pobierz e-​wydanie i czy­taj Niez­nany Świat w dowol­nej chwili, gdziekol­wiek jesteś (także offline — poza zasięgiem).


Wolisz czy­tać na komórce lub table­cie? E-​wydanie może być rozwiązaniem dla Ciebie!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.