Trzy razy sześć - Na tropie Antychrysta

Spis treści

Anna Potrzeba — Niez­nany Świat 12/​2013

Będzie wypowiadał słowa prze­ciw Najwyższemu
I wytra­cał świę­tych Najwyższego,
Będzie zamierzał zmienić
Czasy i Prawo,
A [święci] będą wydani w jego ręce
Aż do czasu, cza­sów i połowy czasu.

Rozdział VII bib­li­jnej Księgi Daniela, pas­sus odnoszący się do postaci Anty­chrysta.

W Apokalip­sie świętego Jana, ostat­niej księdze Nowego Tes­ta­mentu, zna­j­duje się frag­ment, który — jak żaden inny — od lat przykuwa uwagę egzegetów. Panuje otóż przeko­nanie, że zapowiada on nade­jś­cie Bestii, której znakiem będą trzy szóstki.

Anty­chryst — rywal Boga – zdoby­wszy pod­stępem zau­fanie ludzi – będzie starał się zni­weczyć plany Stwórcy. W cza­sach ostate­cznych obwoła się Bogiem i każe odd­awać sobie boską cześć. Zanim wyjdzie na jaw, że to demon w prze­bra­niu anioła światłości, wielu zostanie zwiedzionych i przepad­nie na wieki. Czas Anty­chrysta, jak twierdzą niek­tórzy, jest już bliski.

Co jed­nak mają oznaczać owe trzy szóstki? Czy to jakiś szyfro­gram, rodzaj matem­aty­cznej zagadki? Badacze nigdy nie zaprzestali snuć domysłów na ten temat, a ich wnioski zmieni­ały się wraz z upły­wem stuleci.

W początkach chrześ­ci­jaństwa opisaną w Apokalip­sie Bestię utożsami­ano między innymi z Neronem, później zaś z Domic­janem, który — jako zdeklarowany prze­ci­wnik religii krzyża — wsławił się tym, że usiłował przy­wró­cić w cesarst­wie rzym­skim poga­nizm i skazał na wyg­nanie św. Jana. Trzy szóstki wiązano również z osobą Mahometa i z innymi przy­wód­cami religi­jnymi, których orędzia i dzi­ała­nia były odbier­ane jako konkuren­cyjne dla chrześ­ci­jaństwa. W okre­sie Refor­ma­cji, poprzez skom­p­likowane wzory matem­aty­czne przyp­isu­jące określonym literom cyfry, odna­jdy­wano owe trzy przek­lęte szóstki w imionach papieży. Dla równowagi zwolen­nicy papieskiej zwierzch­ności przed­staw­iali dowody, że zapowiadanym w Apokalip­sie Anty­chrys­tem jest Luter lub Kalwin.

W cza­sach nowożyt­nych numerolodzy doszukali się 666 w nazwiskach tak różnych osób jak Napoleon, Hitler, Mus­solini czy Stalin. Dzisiaj, gdy ludzkość wkroczyła w trze­cie tysią­cle­cie, widmo Bestii

- syna zatrace­nia — znów staje się żywe. Wielu religi­jnych fun­da­men­tal­istów jest przeko­nanych, że Anty­chryst już chodzi po świecie i należy oczeki­wać jego rychłego wystąpienia.

Co do tego, kto miałby być owym rywalem Boga, zda­nia są rzecz jasna podzielone. W ostat­nich lat­ach ten niech­lubny przy­domek nadawano wielu osobom pub­licznym, od poli­tyków, przez biz­nes­menów, z … papieżem Janem Pawłem II włącznie!

 W znaku handlowym firmy Procter and Gamble - wielkiej amerykańskiej korporacji chemicznej - dostrzeżono liczbę 666 w brodzie postaci widniejącej na logoW początkach lat 80. ub. wieku, w znaku hand­lowym firmy Proc­ter and Gam­ble — wielkiej amerykańskiej kor­po­racji chemicznej — kilku „łow­ców sen­sacji” dostrzegło liczbę 666 w brodzie postaci wid­niejącej na logo. Wieść ta nabrała takiego rozgłosu, że pro­dukty Proc­ter and Gam­ble zaczęto kon­sek­went­nie bojko­tować. Pewien telewiz­yjny kazn­odzieja z koś­cioła metodysty­cznego przekony­wał pod­czas swoich audy­cji, że chemicy pod­pisali pakt z samym dia­błem. Proc­ter and Gam­ble w końcu stracił cier­pli­wość i wytoczył zło­toustemu mówcy pro­ces o zniesław­ie­nie, co ostate­cznie położyło kres pomówieniom. Wkrótce wszys­tkie zarzuty wyco­fano i kazn­odzieja został zmus­zony do złoże­nia ofic­jal­nych przeprosin pod adresem posądzanej o satanizm korporacji.

 W znaku handlowym firmy Procter and Gamble - wielkiej amerykańskiej korporacji chemicznej - dostrzeżono liczbę 666 w brodzie postaci widniejącej na logoNieżyjąca już amerykańska pro­rokini Jeane Dixon, która wsław­iła się przepowiedze­niem trag­icznej śmierci Johna F. Kennedy’ego, poin­for­mowała swych zwolen­ników w książce My Life and Prophe­cies (Moje życie i przepowied­nie), że Anty­chryst urodził sie w roku 1962, o siód­mej rano, piątego lutego. Jest on podobno w prostej linii potomkiem faraona Ech­na­tona i królowej Nefretete. Dixon stwierdz­iła, że potęga Anty­chrysta będzie rosła aż do końca lat 90. ub. wieku, kiedy to objawi on w pełni swą fałszywą religię. Póki co jed­nak postać ta nie została rozszyfrowana, choć lista pode­jrzanych jest oczy­wiś­cie bardzo długa.

Jakiś czas temu inna grupa fun­da­men­tal­istów uznała za Anty­chrysta Michaiła Gor­bac­zowa. Skoro Apokalipsa powiada, że Bes­tia będzie miała usta pełne wiel­kich rzeczy — ich zdaniem mowa tu o elok­wencji byłego przy­wódcy Związku Radzieck­iego. Pod­kreślano przy tym, że Gor­bac­zow urodził się z charak­terysty­cznym znamie­niem na cza­szce, co można uznać za ewidentny styg­mat Bestii. Doda­jmy, że znany wiz­joner Edgar Cayce twierdził, że osoby naz­nac­zone w taki sposób mogą stać się przy­czyną tragedii w życiu wielu ludzi, także w skali glob­al­nej.

Dla odmi­any David Web­ber i Noah W. Hutch­ings uznali za apokalip­ty­czną Bestię Henry’ego Kissingera. W roku 1984 oświad­czyli oni w książce Count­down for Antichrist (Odliczanie do Anty­chrysta), że Kissinger ma pode­jrzany akcent i jest człowiekiem prze­biegłym, a tak prze­cież Anty­chrysta opisuje Janowa Apokalipsa.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.