W obronie medycyny alternatywnej

Niez­nany Świat 3/​2017

Kiedy setki lat temu medy­cyna wzbo­gaciła się o tech­nikę, odwró­ciła się od Natury i sposobów odzyski­wa­nia zdrowia, które stosowały poprzed­nie generacje.

W rezulta­cie nowoczesna tech­no­log­iczna medy­cyna pomaga, ale i niszczy, często nie usuwa przy­czyn choroby, lecz jedynie tłumi jej objawy i łagodzi skutki, generu­jąc nowe dolegli­wości. Jest paradok­sem, że najwięcej dziś zysków przynosi sprzedaż broni i leków właśnie. Nie świad­czy to dobrze ani o zdrowiu psy­chicznym ani o kondy­cji fizy­cznej ludz­kich zbiorowości.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pier­wszej pub­likacji zamieszc­zonej w mar­cowym (03/​2017).

Prz­er­aża­jące statystyki i…

Pol­ska ma najwyższy w Europie wskaźnik umier­al­ności na choroby serca i krąże­nia. Nad­ciśnie­nie dotyka 7 mil­ionów ludzi, co prowadzi do udarów mózgu i zawałów. Jesteśmy też jed­nym z kra­jów o najkrót­szej dłu­gości życia mężczyzn. 70. roku nie dożywa w Polsce 40% z nich, z czego w przy­padku 40% przy­czyną zgonów są choroby układu krąże­nia, 30% nowot­wory złośliwe, a 10% nagłe wypadki.

Mamy także najwyższy w Europie przy­rost zawałów mięś­nia ser­cowego i raka płuc. Około 4,5 mil­iona osób (co dziewiąty Polak) jest niepełnosprawny. Na choroby zwyrod­nieniowe stawów cierpi około 20% lud­ności, czyli 8 mln mieszkańców. Na cukrzycę cho­ruje około 3 mil­iona osób w naszym kraju, a drugie tyle nie wie, że ją ma. Nad­wagę posi­ada 50% Polek oraz 62% Polaków, zaś odsetek 11-​latków z nad­wagą okazuje się najwyższy na świecie.

Ale to nie wszys­tko. Na celi­akię cho­ruje co setna osoba, co trzeci Polak w mieś­cie, a co dziesiąty na wsi jest dotknięty alergią. Około 6 mil­ionów osób ma prob­lemy z tar­czycą, a ponad 4 mil­iony chore nerki. Nosi­cielami wiru­sowego zapale­nia wątroby jest 2% Polaków, a u około jed­nej piątej pol­s­kich uczniów stwierd­zono dysleksję.

Wypalamy 100 mil­iardów papierosów rocznie, wyda­jąc na nie 2 mld dolarów. Pali połowa mężczyzn i jedna trze­cia kobiet, a, co ciekawe, aż 40% lekarzy pali nało­gowo. Przewlekłą obtu­ra­cyjną chorobę płuc ma 2 mil­iony osób.

W Polsce notuje się jedno z najwyższych w świecie spożyć napo­jów alko­holowych: 9 litrów czys­tego spiry­tusu rocznie na głowę statysty­cznego mieszkańca. Ponad 2 mil­iony jest uza­leżnionych od alkoholu.

Przy­toc­zone dane, ilus­tru­jące stan zdrowia naszego społeczeństwa świad­czą z jed­nej strony, o niskim poziomie wiedzy i świado­mości prozdrowot­nej, z drugiej zaś o bezsil­ności i nieskuteczności medy­cyny aka­demick­iej oraz zanied­ba­niu dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych. Wprawdzie legi­t­y­muje się ona niepod­ważal­nymi sukce­sami w ratowa­niu życia i zwal­cza­niu chorób ostrych lub o charak­terze epi­demicznym, ale okazuje się bezradna wobec chorób chron­icznych, przewlekłych, których jest zde­cy­dowana większość.

…niepod­ważalne fakty

Co jest bardziej niebez­pieczne dla zdrowia, choroba czy jej lecze­nie? – pyta w książce Pon­ad­cza­sowe tajem­nice zdrowia i odmładza­nia Andreas Moritz i przy­tacza następu­jącą wypowiedź Elmera Lee, lekarza medy­cyny: Ani sys­tem przekonań, ani zdrowy rozsądek nie sugerują zau­fa­nia do prak­tyki medy­cznej. Choroba oznacza, że orga­nizm jest już pełen zanieczyszczeń. Przyj­mu­jąc leki, dostar­czamy jeszcze więcej zanieczyszczeń, a tym samym spraw­iamy, że ciało jest jeszcze bardziej zde­zori­en­towane i trud­niej jest je uleczyć. Nato­mi­ast słynny lekarz, dr William Osler ujął ten dylemat tak: Osoba, która bierze lek, musi odzyskać zdrowie dwukrot­nie, po pier­wsze, z powodu choroby i po drugie, w wyniku przyj­mowa­nia leków. Dlat­ego, próbu­jąc zniszczyć nowotwór, medy­cyna często zabija pac­jenta, lekce­ważąc przy­czyny raka i tylko osoby o sil­nej budowie fizy­cznej i psy­chicznej potrafią przeżyć lecze­nie i wyzdrowieć pomimo niego. A pon­adto, jak ujaw­nia jeden z lekarzy w tzw. telewizji śni­adan­iowej, jedna czwarta „wykry­tych” nowot­worów jest błędna.…

Więcej w mar­cowym (03/​2017), s. 6065

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.