Jasna i ciemna strona Księżyca

Powracają pyta­nia, na które brakuje odpowiedzi. Najważniejsze z nich brzmi: co tam się dzieje i dlaczego stra­cil­iśmy zain­tere­sowanie dla dal­szych badań Sre­brnego Globu?

Najs­tarsza mapa Księżyca liczy sobie około 5000 lat. Została wyrzeźbiona w kamie­niu i znaleziona przez arche­ologów w Irlandii. Wcześniej uchodz­iła za taką mapa sporząd­zona przez Leonarda da Vinci w 1505 roku.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w lutowym (02/​2017).

W lat­ach 60. i 70. ubiegłego wieku pod­jęto pier­wsze próby zdoby­cia Sre­brnego Globu. Jego powierzch­nię przemierzył radziecki trak­tor księży­cowy, zaś astronauci amerykańscy pozostaw­ili w tamte­jszym pyle ślady swych butów.

A potem i ZSRR i USA nagle straciły zain­tere­sowanie naszym nat­u­ral­nym satelitą i zam­roz­iły swoje wielo­mil­iar­dowe pro­gramy. Tłu­mac­zono to wysokimi kosz­tami takiego przed­sięwz­ię­cia. Co jed­nak w takim razie przeszkodz­iło dwóm super­mo­carst­wom sko­or­dynować i stworzyć wspólny pro­jekt księży­cowy, coś à la pro­jekt typu Sojuz-​Apollo? Dlaczego roz­pa­try­wano wtedy pro­gramy lotów na dalekiego Marsa, które są znacznie droższe, a bliższe Ziemi ciało niebieskie przes­tało absorbować uwagę kos­micznych agencji? Czy prawdą jest, że ktoś prze­go­nił Ziemian z Księżyca? Na ten temat ist­nieje mnóstwo hipotez.

„Space opera” Apolla-​11

20 lipca 1969 roku z pokładu statku kos­micznego Apollo-​11 na powierzch­nię Księżyca wys­zli astronauci Neil Arm­strong i Edwin „Buzz” Aldrin. Zapis ich rozmów (EAGLE) z Cen­trum Kierowa­nia Lotami Kos­micznymi (CAP­COM) w Hous­ton przekazał dzi­en­nikar­zom były dyrek­tor NASAChristo­pher Craft:

Astronauci Arm­strong i Aldrin informowali:

EAGLE: Tu są gigan­ty­czne obiekty. Nie… nie… nie… To nie jest złudze­nie opty­czne. O tym nie może być mowy!

CAP­COM: Co, co, co …? Co do dia­bła się tam u was dzieje? Co się stało?

EAGLE: Prze­cież wam mówię, że tutaj zna­j­dują się inne statki kos­miczne. One stoją w równym szeregu po drugiej stronie krateru.

CAP­COM: Czy może­cie to sfotografować?

EAGLE: Nie mam żad­nego filmu pod ręką. Trzy wys­trzały ze „spodka” czy jak się to-​to nazywa, prześwi­etliły nam filmy.

CAP­COM: Przy­wróć­cie kon­trolę! Oni są przed wami? Czy słyszy­cie jakieś szumy od UFO?

EAGLE: Oni wylą­dowali tutaj. Oni są tutaj i nas obserwują!

Roz­mowa ta obiegła potem cały świat. Ale ostat­nimi czasy częś­ciej stawia się pytanie, czy amerykańscy astronauci w ogóle byli na Księżycu. Pojaw­iła się też pogłoska, że ich lądowanie było tylko space-​operą nakrę­coną w stu­di­ach Hol­ly­wood. NASA zaś zaczęła opowiadać o tajem­niczych zaginię­ci­ach a to negaty­wów, a to filmów, a potem i całego repor­tażu odno­towu­jącego pier­wszy w his­torii ludzkości desant na Księżyc. Czy to ona sama rozpuś­ciła pogłoski o sfałs­zowa­niu wyprawy Apollo-​11, by ukryć przed opinią pub­liczną prawdę o tym, co rzeczy­wiś­cie dzieje się na tym ciele niebieskim i kim są jego prawdziwi właś­ci­ciele?

Księży­cowe miasta

Od dawna odno­towywano niemało udoku­men­towanych świadectw o nadzwycza­jnych zjawiskach zaob­ser­wowanych na samym Księżycu. I tak np. w kro­n­ice z 1064 roku mówi się o bardzo jas­nej gwieździe, która pojaw­iła się w kręgu Księżyca w cza­sie kilku dni po odd­zie­le­niu się od Słońca (wkrótce po nowiu).…

Więcej w lutowym numerze (02/​2017) str. 4247.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.