O sawantach, autykach i zjawiskach parapsychicznych

Pod koniec lutego 2013 r. w klin­ice dziecięcej w Szardży 9-​letnia auty­czka Nan­dana Unnikr­ish­nan udowod­niła, że potrafi czy­tać w myślach swo­jej matki. Zaskoczeni eksperci zal­iczyli dziew­czynkę do grona sawan­tów – osób upośled­zonych, ale obdar­zonych wybit­nymi tal­en­tami. Niek­tórzy z nich czer­pią wiedzę w sposób intu­icyjny, inni ujaw­ni­ają zdol­ność do komu­nikacji pozazmysłowej. Czy kluczem do ich zagadki są teorie o pamięci gene­ty­cznej i kwan­towym mózgu?

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w październikowym numerze .

Sand­hya Unnikr­ish­nan z Szardży (Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie) od kilku miesięcy dostrze­gała, że córka w niecodzi­enny sposób reaguje na jej myśli i emocje. Nie była to jed­nak typowa więź łącząca matkę z dzieck­iem. U Nan­dany w wieku pół­tora roku wykryto tzw. spek­trum autysty­czne, a potem nad­pobudli­wość psy­cho­ru­chową (ADHD). Dzięki zaan­gażowa­niu rodz­iców poczyniła spore postępy, choć nadal ma prob­lemy z wymową i kon­cen­tracją. Pani Unnikr­ish­nan zauważyła, że dziecko potrafi przewidy­wać niek­tóre jej zachowa­nia i nie można zrzu­cić tego na karb wysoce rozwiniętej empatii. Uznała, że sytu­ację tę da się określić tylko w jeden sposób: córka ma bezpośredni wgląd w jej myśli!

Telepatka z Szardży

Z początku było mi trudno nauczyć ją pod­sta­wowych rzeczy – wyz­nała kobi­eta dzi­en­nikar­zom duba­jskiej gazety Khaleej Times. – Musi­ałam się natrudzić, by wytłu­maczyć jej, że kubek to kubek. Zabrało mi to jakiś miesiąc, ale w końcu zrozu­mi­ała. Dzisiaj nauka przy­chodzi córce łatwiej. Jest dobra z matem­atyki. Cza­sami jed­nak myślę, że zada­nia domowe wykonuje tak szy­bko, ponieważ ja też się nad nimi sku­piam […] Innymi słowy, ona odczy­tuje odpowiedzi z mojej głowy.

Wydaje się, że nie jest to rodzi­ciel­skie przewrażli­wie­nie. Nan­dana mówi niewyraźnie i osoby postronne mogą mieć prob­lem z jej zrozu­mie­niem. Dlat­ego, by zwery­fikować, czy córka rzeczy­wiś­cie jest w stanie przech­wyty­wać myśli, od początku 2013 r. pani Unnikr­ish­nan uczyła ją uży­wa­nia klaw­iatury kom­put­era. Zapew­nia, że choć Nan­dana robi błędy i nie może pojąć zasad inter­punkcji, popros­zona o napisanie na mon­i­torze, o czym myśli jej matka, potrafi to bezbłęd­nie wyrazić. Fakt ten potwierdził ekspery­ment przeprowad­zony pod koniec lutego 2013 r. w Cen­trum Opieki nad Dziećmi w Szardży, który wprawił w zdu­mie­nie per­sonel placówki.

Cytowana przez Khaleej Times psy­chi­a­tra Dżina Fidżi stwierdz­iła, że była zaskoc­zona inten­sy­wnoś­cią, z jaką Nan­dana odczy­ty­wała treść myśli i intencje swo­jej matki. Opier­a­jąc się na relacji lekarki, gazeta tak opisała przeprowad­zoną próbę: 21 lutego grupa składa­jąca się z psy­chi­a­try, pra­cown­ika soc­jal­nego, ped­a­goga oraz per­son­elu pielęg­niarskiego stała się świad­kiem następu­jącej demon­stracji. […] Sand­hyi wręc­zono wier­szyk na poziomie klasy II i pole­cono, by przeczy­tała go w myślach. Nan­danie nakazano z kolei zapisać go na dostar­c­zonym lap­topie. Dziew­czynka odt­worzyła całą treść wier­sza, ani razu się nie myląc. Jej matce przekazano też kartkę z sześ­cio­cyfrowym kodem, który córka także bez prob­lemu odczy­tała z jej myśli.….

Więcej w numerze (10/​2014).

(O sawan­tach, autykach i zjawiskach para­psy­chicznych. Piotr Cielebiaś, str. 48).

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.