Słowiański przekaz o Wielkiej Tradycji Północy

Czym jest Wielka Trady­cja Północy? Wiedzą ezoteryczną, sposobem na lep­szą egzys­tencję, życiem codzi­en­nym, trady­cją słowiańs­kich ludów? Przekazem dawnych przod­ków dla współczes­nego Słowianina?


Grze­gorz Skura, 2/​2019

Najbardziej bliska prawdy odpowiedź brzmi: pras­tarą wiedzą, lecz samo przez się niczego to nie wyjaś­nia. Trzeba bowiem zapy­tać, co wspom­ni­ana wiedza wnosi do naszego życia?

Co ogól­nie wiemy o świado­mości, kul­turze, egzys­tencji naszych przod­ków w cza­sach przed spisaną his­torią? Czy słyszeliśmy o ich umiejęt­noś­ci­ach uzdraw­ia­nia, medy­tacji po naszemu? Więcej wiemy o wschod­nich prak­tykach duchowych sprzed kilku tysięcy lat niż o włas­nych. Tym­cza­sem okazuje się, że Trady­cja Słowiańska jest znacznie starsza, gdyż ist­ni­ała przed słowem pisanym. Naszym pis­mem były Rezy, Czerty i Runy. Taką sym­bo­l­iką zapisy­wal­iśmy infor­ma­cje, a całą resztę z pokole­nia na pokole­nie przekazy­wano ustnie.

Żyjąc ryt­mem Matki Ziemi według pór roku i prze­sileń, obser­wu­jąc gwiaździste niebo nad głowami, byliśmy znani jako Sławne Ludy, posługu­jące się ener­giami i potrafiące korzys­tać z ziem­s­kich oraz kos­micznych żywiołów. Np. po to, by sprowadzić deszcz, gdy zagrażała susza, czy też oczyś­cić ciała fizy­czne i ener­gety­czne. Znal­iśmy sposób uzdraw­ia­nia istot żywych, jak i har­mo­ni­zowa­nia przestrzeni, w której żyliśmy. (…)

Przeglą­daj spis treści numeru 2/​2019 lub zamów wer­sję elek­tron­iczną

Wiano słów zrodz­iło naszą nazwę: Słowianie

Wielka Trady­cja Północy… Jej nazwa własna w języku rosyjskim to Drew­naja Sjew­jer­naja Trady­cja. Drew­naja, czyli dawna, wielka, znana — próżno by szukać odpowied­nika pol­skiego zawartego w jed­nym słowie. Inne nazwy tej Trady­cji to: Trady­cja Trzech Głów, Starożytna Północna Trady­cja, Mocne Trzy Głowy.

To jeden z wielu korzeni słowiańskiego drzewa wiedzy. Drzewa odradza­jącego się w ludz­kich ser­cach i umysłach. Wiedzy wszechrzeczy, ezoteryki, białej magii, psy­chotron­iki, sztuki medy­tacji, odd­echu, energii sek­su­al­nej, sztuk walki (szczegól­nie tych bezkon­tak­towych), gim­nastyki słowiańskiej, sztuki kierowa­nia ener­giami, uzdraw­ia­nia, łączności z Przy­rodą i Kosmosem.

To kro­pelka oceanu wiedzy: tego, co zostało na tysiące lat schowane i zapom­ni­ane. Iskierka czegoś ukry­tego w nas samych przez dawnych szamanów…

To jedynie frag­ment artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 2/​2019 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.