Wielka Zgoda - Medytacja NŚ (30.12.2018)

Dlaczego Wielka Zgoda? Ponieważ potrze­bu­jemy jej od zaraz, już, natychmiast!


Zgoda jest porozu­mie­niem i har­monią. Pojed­naniem rodzą­cym potrzebę poczu­cia wspól­noty. Bez niej ziem­ska egzys­tencja byłaby niemożliwa. Poma­ga­jąc budowa­niu lep­szej przyszłości, zmienia wroga w przy­ja­ciela. Pon­adto pozwala stworzyć więzi pomiędzy nami, a na pozór odległym społeczeńst­wem oraz miłą, sym­pa­ty­czną atmos­ferę w otocze­niu. To — dalej — dobre i satys­fakcjonu­jące życie w kom­pro­misie ze sobą i innymi.

Potrze­bu­jemy Wielkiej Zgody, by dokonać dobrej, glob­al­nej zmi­any, zdol­nej przemienić nasze serca i umysły, a w ślad za tym również życie. Wszak zmieni­a­jąc siebie, możemy zmienić przyszłość. Niestety w dzisiejszym świecie to nieco zapom­ni­ane hasło. A gest wyciąg­niętej do zgody ręki często zastępuje widok zaciśnię­tych pięści.

Antytezą zgody jest niez­goda, o której starożytny rzym­ski pis­arz i his­to­ryk Gaius Sal­lustius Cris­pus powiedział: Zgodą rosną małe sprawy, niez­godą choćby najwięk­sze upadają. Przed trag­icznymi w skutkach waś­ni­ami przestrzega kole­jne znane przysłowie: Zgoda buduje, niez­goda rujnuje. Przykre, że te negaty­wne sen­tencje nadal są aktualne.

Wielka Medy­tacja odbędzie się w niedzielę 30 grud­nia, od godz. 22.00 do 22.30 czasu polskiego

W dzisiejszych cza­sach, gdy wokół tyle krwawych kon­flik­tów i wza­jem­nej nien­aw­iści, świat, a w jego obrę­bie również nasz kraj, nade wszys­tko potrze­buje ZGODY.

Tym­cza­sem duch niez­gody sprawia, iż coraz częś­ciej sta­jemy się zakład­nikami zaw­iści, a kon­trolę nad nami prze­j­mują destruk­cyjne i zniewala­jące emocje. Zło coraz bardziej nakręca spi­ralę zem­sty i odwetu, popy­cha­jąc cywiliza­cję do glob­al­nej zagłady.

Pomni bezmi­aru dobra, jakie daje Zgoda, postawmy ją na piedestale najważniejszych życiowych wartości. Napełni­jmy serca miłoś­cią. Tam, gdzie miłość, nie ma miejsca na waśnie. Uwierzmy, że dążąc do Zgody kreu­jemy siłę, która TU i TERAZ pomaga przeo­brażać świat.

W trak­cie Wielkiej Medy­tacji 2018 stwórzmy przestrzeń pozy­ty­wnych energii myśli. Pełni wiary w siebie i zau­fa­nia do życia połączmy nasze idee i emocje w intencji wza­jem­nej ZGODY. Tymi emoc­jami otoczmy siebie, naszą Ojczyznę i wszys­t­kich Ludzi Dobrej Woli. Oczami wyobraźni powoła­jmy do życia łańcuch braterstwa rados­nych i życ­zli­wych ludzi. Uzna­jmy, że marze­nie o zgod­nej Ojczyźnie właśnie się ziszcza.

Zatrzy­ma­jmy ten obraz na zawsze w ser­cach. Głęboko w pamięci zachowa­jmy również słowa papieża Fran­ciszka wypowiedziane w Polsce na Świa­towych Dni­ach Młodzieży. Zgoda, pomimo różnorod­ności poglądów, jest pewną drogą do osiąg­nię­cia dobra wspól­nego całego nar­odu polskiego.

Do spotka­nia na planie men­tal­nym 30 grudnia.

* * * * *

Autorką hasła tegorocznej medy­tacji i wprowadzenia do niej jest stała Czytel­niczka Niez­nanego Świata Julita Róży­cka z wojew­ództwa lubelskiego.

Relacje, prze­myśle­nia i wraże­nia związane z Wielką Medy­tacja prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.