Anomalia pod Afryką zwiastuje przebiegunowanie?

Zjawisko prze­biegunowa­nia przes­tało być domeną teorii spiskowych. Naukowcy ustalili, że w his­torii naszej plan­ety wielokrot­nie dochodz­iło do zmi­any biegunów mag­ne­ty­cznych i to w bardzo niereg­u­larnych odstę­pach czasu. Ostatni raz wydarzyło się to 780 tys. lat temu. Obec­nie Ziemia prze­chodzi przez trwa­jący tysiąc lat cykl osła­bi­enia pola mag­ne­ty­cznego, które chroni nas przez promieniowaniem kos­micznym i negaty­wnym wpły­wem Słońca.


Jeśli ziści się najczarniejszy sce­nar­iusz, pro­ces ten doprowadzi niestety do ponownego prze­biegunowa­nia. Pole mag­ne­ty­czne Ziemi zmieni się wów­czas z dipolowego (dwu­biegunowego) na układ bardziej skom­p­likowany, a osłabiona warstwa ochronna sprawi, że do powierzchni plan­ety zaczną docierać szkodliwe oddziaływania.

Niek­tórzy uczeni (jak np. Billy McCor­mac i John E. Evans) sug­erowali nawet, że pole mag­ne­ty­czne naszej plan­ety w takich sytu­ac­jach zanika, co w zamierzchłej przeszłości mogło powodować epi­zody masowego wymierania.

Szukaj w kioskach najnowszego numeru !

Zmi­ana biegunów to pro­ces trwa­jący tysią­cle­cia i niewyk­luc­zone, że roz­grywa się on na naszych oczach — sugerują naukowcy, doda­jąc, że szczegól­nie alar­mu­jąca według nich jest tzw. anom­alia Połud­niowego Atlantyku, roz­cią­ga­jąca się od krańca Ameryki Połud­niowej po Zim­babwe. Ziem­skie pole mag­ne­ty­czne jest tam tak osłabione, że promieniowanie kos­miczne grozi uszkodze­niem satelitów, które zna­j­dują się nad tym obszarem.

- Mamy coraz więcej dowodów na to, że coś niepoko­jącego zachodzi także na granicy jądra i płaszcza Ziemi pod Afryką. Zjawisko to może mieć ogromny wpływ na pole mag­ne­ty­czne całego globu - przestrzega geolog John Tar­duno.

Badacze są zgodni, że za pro­ces ten odpowiada anom­alia mieszcząca się na głębokości 2900 km pod Czarnym Lądem. Chodzi o warstwę wys­tępu­jącą pomiędzy płyn­nym jądrem zewnętrznym, a płaszczem Ziemi. Wpływa ona na zna­j­du­jące się wewnątrz naszej plan­ety żelazo, które generuje pole magnetyczne.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Co dzieje się we wnętrzu Ziemi?

Druga gwiazda w Układzie Słonecznym

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.