Przepowiednia z Tęgoborza: nowa interpretacja

Jest, moim zdaniem, najbardziej niezwykłym tek­stem ezoterycznym spośród tych, które znam. Hory­zont cza­sowy obe­j­muje okres do 2081 roku. Jak inter­pre­tować Niebi­ańską Przepowied­nię z Tęgob­orza w świ­etle najnowszych wydarzeń?


Tadeusz Czer­wiński

W 1893 roku w majątku Tęgob­orze w Małopolsce odbył się seans spiry­tysty­czny, na którym medium niez­nanego pochodzenia przekazało w formie rymowanej przepowied­nię, która brzmi sen­sacyjnie w zestaw­ie­niu z późniejszymi wydarzeni­ami. Każda z jej trzech części jest prze­sunięta w cza­sie o 45 lat w odniesie­niu do wcześniejszej, np. trze­cia o 90 lat w sto­sunku do pier­wszej. Dyrek­tywę, o jakiej mowa w ostat­nim czterowier­szu, czeka­j­cie na to pół wieku, należy zas­tosować do ostat­niego czterowier­sza każdej z trzech części przepowiedni. Pon­adto niek­tóre czterowier­sze, oprócz pod­sta­wowego kodu cza­sowego, zaw­ier­ają dodatkowe infor­ma­cje, co wymaga wykładni rozsz­er­zonej (np. czterowiersz 2, 8, 14 oraz 3, 9, 15).

Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 5/​2018

W Przepowiedni opisano w telegraficznym skró­cie najważniejsze wydarzenia z his­torii Pol­ski i świata w XX oraz XXI wieku, w tym pier­wszą i drugą wojnę świa­tową. Nato­mi­ast wizje trze­ciej i czwartej wojny świa­towej są zam­glone, jakby okryte tajem­nicą (analo­gia do Tajem­nic Fatim­s­kich?). Ustal­e­nie kodu cza­sowego poszczegól­nych czterowier­szy umożli­wia jej pełną wykład­nię. Hory­zont cza­sowy Przepowiedni obe­j­muje okres do 2081 r., tj. znacznie dłuższy niż wynikałoby to ze współczes­nych komentarzy…

W dwa lat dziesiątki nas­taną te pory

Gdy z nieba ogień wytryśnie. Spełnią

Się wtedy Pieśni Wern­hy­bory. Świat

Cały krwią się zachłyśnie…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 5/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.