Inteligencja roślin

Wygląda na to, że naukowcy zmieni­ają zdanie na temat roślin i zaczy­nają uznawać je za inteligentne istoty. Zwłaszcza wyniki badań neu­ro­bi­ologów w tej dziedzinie okazują się niezwykłe


Piotr Der­en­tow­icz

Według słowiańs­kich wierzeń olbrzymie dęby, lipy czy też buki, tworzące tzw. święte gaje miały duszę, która mogła uży­czyć swo­jej mocy. Nie wolno było z nich uła­mać nawet gałązki, gdyż stanow­iło to grzech o groźnych konsekwencjach.

Również aus­tral­i­jscy Abo­ry­geni wierzą, że drzewa posi­adają mag­iczną moc i są bezpośred­nio pow­iązane z Niebem i Ziemią. Indi­anie z Ameryki Północ­nej trak­tują je jak żywe istoty i modlą się do Ducha zak­lętego np. w starych cedrach.

Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 4/​2018

Okazuje się jed­nak, że również nauka odkrywa nowe obszary wiedzy, które zmieni­ają nasze spo­jrze­nie na drzewa oraz inne rośliny. Bada­nia wskazują przy tym, że w wierzeni­ach ludów pier­wot­nych doty­czą­cych drzew jest zawarty bardzo duży tzw. pier­wiastek prawdy.

Mózg roślin

Neu­ro­bi­olodzy z Uni­w­er­sytetu Yale zwracają uwagę na fakt, że rośliny w swo­jej budowie posi­adają struk­tury przy­pom­i­na­jące sys­tem ner­wowy. Ich komórki są bogate w recep­tory glu­t­a­mini­anu, który jest ważnym neuroprzekaźnikiem.

Polscy naukowcy z Zakładu Fizjologii i Biologii Moleku­larnej na UMK w Toruniu w Postę­pach Bio­chemii z 2009 r. opub­likowali ciekawy artykuł o szlakach syg­nałowych kwasu jas­monowego, który odpowiada za reakcję roślin na sytu­acje stresowe…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 4/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.