Superreaktor: zwiastun przełomu w energetyce?

Ros­nące ceny ropy, gazu ziem­nego i węgla już niedługo mogą okazać się złym snem z przeszłości, podob­nie jak uwal­ni­ane wskutek spala­nia tych paliw zanieczyszczenia. Skąd taki wniosek?


Ekipa pracu­jąca przy pro­jek­cie ITER (Między­nar­o­dowy Ekspery­men­talny Reak­tor Ter­monuk­learny) ogłosiła, że znalazła się na półmetku prac nad stworze­niem reak­tora pro­duku­jącego czystą energię.

Pro­jekt, którego celem jest przeprowadze­nie kon­trolowanej fuzji jądrowej, rozpoczęto w 2013 r., planu­jąc rozruch reak­tora na 2019. Niestety wskutek prob­lemów orga­ni­za­cyjnych ITER wys­tar­tuje z 6-​letnim poślizgiem.

Ten gigan­ty­czny toka­mak (urządze­nie do przeprowadza­nia kon­trolowanej reakcji ter­mo­jądrowej) pow­staje w cen­trum badaw­czym Cadarache pod Mar­sylią, dzięki współpracy Unii Europe­jskiej (pokry­wa­jącej prawie 50 pro­cent wydatków), Rosji, USA, Japonii, Chin oraz Korei Połud­niowej. Koop­er­acja była konieczna z powodu ogrom­nych kosztów budowy sza­cow­anych na 10 mil­iardów euro. Gra jest jed­nak warta świeczki, bo, jak zapew­ni­ają przed­staw­iciele ITER, z ilości wodoru równej obję­tości jabłka reak­tor jest w stanie wyt­worzyć energię równą tej pow­stałej ze spale­nia 10.000 ton węgla kami­en­nego (sic!).

PRZEGLĄ­DAJ SPIS TREŚCI 03/​2018

Zadanie to nie należy jed­nak do łatwych, ponieważ uczeni muszą nadać wodor­owi tem­per­aturę 10-​krotnie wyższą od tej, jaka panuje w jądrze Słońca, a także schłodzić mag­nesy w reak­torze do, bagatela –260 stopni Celsjusza!

Oczy­wiś­cie ITER nie jest jedynym tego rodzaju przed­sięwz­ię­ciem — nad podobną maszyną pracuje Google. I choć wspom­ina się tu o czys­tej energii, ekolodzy pod­kreślają, że urządze­nie to i tak będzie pro­dukować odpady radioak­ty­wne. Co więcej, nie wiadomo, czy w toku pracy nie ujawni ono jakichś innych zagrożeń, gdyż reak­tor fuzyjny spod Mar­sylii będzie tak naprawdę kosz­townym pro­to­typem, który dopiero poz­woli wyciągnąć wnioski z włas­nych błędów.

Więcej:

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej

Odkryto krysz­tały czasu

W poszuki­wa­niu Matrixa

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.