Prawda o UFO na wyciągnięcie ręki

Grupa byłych wojskowych i agen­tów służb spec­jal­nych przeko­nanych o ist­nie­niu UFO, chce podzielić się swoimi infor­ma­c­jami ze społeczeńst­wem. Ludzie musza poz­nać fakty – mówi ufolog i muzyk Tom DeLonge, który zdołał namówić byłych pra­cown­ików CIA, USAF i Pen­tagonu do współpracy w usta­la­niu tego, co amerykańskie władze i wojsko wiedzą o obec­ności na Ziemi obcych inteligencji. Prawda na ten temat może jed­nak okazać się dla nas zbyt trudna


Angela Wilkin­son

Czy doczekamy momentu, kiedy rząd Stanów Zjed­noc­zonych ujawni światu swoją wiedzę o zjawisku UFO (od ang. niezi­den­ty­fikowany obiekt lata­jący, NOL) oraz obec­ności na Ziemi przy­byszów z Kos­mosu? Zdaniem ufologa i pop­u­larnego za oceanem muzyka Tome DeLonge’a wszys­tko jest na dobrej drodze do tego wiekopom­nego wydarzenia. Choć władze i wojsko od lat zaprzeczają, by intere­sowały się NOL, wiele wskazuje, że trzy­mają rękę na pulsie. Infor­ma­cji o tym oraz innych ofic­jal­nie nieist­nieją­cych zjawiskach poszuki­wać ma orga­ni­za­cja To the Stars Acad­emy (Akademia Do Gwiazd), której pow­stanie DeLonge ogłosił 11 października 2017. Dołączyło do niego grono ciekawych oso­bis­tości, wśród których są byli pra­cown­icy wywiadu oraz wojskowi przeko­nani, że jesteśmy odwiedzani przez obcą inteligencję. Ludzie ci, mający dostęp do najwięk­szych tajem­nic mil­i­tarnych i państ­wowych, zde­cy­dowali się prz­er­wać mil­cze­nie, twierdząc, że w erze inter­netu prawdy o UFO nie da się utrzy­mać w ukryciu, choć może ona okazać się dla społeczeństwa (nie tylko amerykańskiego) zbyt trudna, a nawet szokująca.

Przeglą­daj SPIS TREŚCI sty­czniowego

Ofic­jal­nie UFO nie ist­nieje

Tom DeLonge – lider zespołu Angels & Air­waves, sprawą tą intere­suje się od lat. Z biegiem czasu stało się to dla niego czymś więcej niż hobby.

Byłem takim pasjonatem jak inni, jed­nak postanow­iłem, że wyko­rzys­tam swoją sławę i zro­bię coś ambit­nego. Udało się. O włas­nych planach zacząłem mówić kilka lat temu pod­czas pisa­nia książki „Sekret Machines” (pisow­nia ory­gi­nalna – przyp.red). Ujawniłem wtedy, że mam kon­takt z pewnymi ciekawymi ludźmi. Wielu wąt­piło i uważało za niemożliwe, by muzyk miał takie „dojś­cia” – powiedział w wywiadzie.

Choć DeLonge spotkał się z ostrą kry­tyką, niek­tórzy uznają, że jego pro­jekt może doprowadzić do małego trzęsienia ziemi. O ile bowiem do tej pory opinia pub­liczna karmiona była skąpymi prze­ciekami albo niest­wor­zonymi his­to­ri­ami od anon­i­mowych infor­ma­torów (lub dez­in­for­ma­torów) mają­cych posi­adać wiedzę o UFO, To the Stars wsparły nietuzinkowe postaci. Wśród nich zna­j­duje się były kierownik lab­o­ra­to­rium wojskowego w bazie lot­niczej Wright-​Patterson, ex-​członek dyrek­to­riatu CIA ds. oper­a­cyjnych oraz człowiek, który do niedawna zaj­mował się oceną niebez­pieczeństwa stwarzanego przez niezi­den­ty­fikowane maszyny lata­jące

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 1/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.