Kiermasz na rzecz zwierząt (9-10 grudnia)

Zapraszamy na Dobroczynny kier­masz dla zwierząt, który odbędzie się w dni­ach 910 grud­nia br. w kaw­iarni Miau Cafe w Warszawie.


W cza­sie kier­maszu dostępne będą m.in. wyroby rękodziel­nicze, w tym mydełka z wiz­erunk­ami zwierząt. W sprzedaży będą również spec­jalne kalen­darze na 2018. Cały dochód ze sprzedaży przez­nac­zony jest dla zwierząt.

Orga­ni­za­torem kier­maszu jest Fun­dacja Canis.

Fun­dacja CANIS dzi­ała na tere­nie Warszawy na rzecz bez­dom­nych zwierząt, głównie kotów, została założona 15 lipca 1992 r. przez Danutę Skar­bek. Pow­stała z potrzeby niesienia pomocy niech­cianym, zagu­bionym, wyrzu­canym zwierzę­tom; w odpowiedzi na stale pog­a­rsza­jące się warunki ich bytowa­nia w mieście.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.