Bruno Gröning: wykład w Jeleniej Górze (27 sierpnia 2017)

W ramach serii Uzdraw­ianie na drodze duchowej — medy­cznie udoku­men­towane odbędzie się w Jele­niej Górze wykład infor­ma­cyjny z udzi­ałem lekarza Pani Marii Brune. Zain­tere­sowanych zapraszamy 28 sierp­nia 2017 do Jele­niogórskiego Cen­trum Kultury.

Ist­nieje wyższa siła, która może pomóc każdemu człowiekowi. Ta siła, pod­stawa wszys­t­kich religii, jeszcze przed kilkoma wiekami była znana lekar­zom. Wiedza o niej powinna znów zostać udostęp­niona ludziom szuka­ją­cym pomocy. Mówi o tym nauka Bruno Gröninga (190659), który stał się znany poprzez wielkie uzdrowienia.

Lekarze z Niemiec, Aus­trii, Szwa­j­carii, Pol­ski i innych kra­jów zaan­gażowani są bez­in­tere­sownie w prace Medy­cznej Grupy Naukowej (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga. Chcą oni swoim koleżankom i kole­gom po fachu, ale również każdemu człowiekowi szuka­jącemu pomocy, przekazać swoje oso­biste doświad­czenia. Poprzez fachowe sprawdzanie licznych relacji o uzdrowieni­ach lekarze stwierdzają, że w cud­owny sposób ludzie zostali uwol­nieni od chorób…

więcej infor­ma­cji na stronie Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga


- INFOR­MA­CJE O WYKŁADZIE W JELE­NIEJ GÓRZE -

MIEJSCE

Siedz­iba Jele­niogórskiego Cen­trum Kul­tury (Sala kameralna)

ul. 1 Maja 60

58500 Jele­nia Góra

Zobacz mapę dojazdu

DATA

27 sierp­nia 2017

15:00

REF­ER­ENT

lek. stom. Maria Brune

KON­TAKT Z ORGANIZATORAMI

Tel. 691 529 556

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.