Karma narodów: traumy po wojnach

Waśnie plemi­enne w Afryce, kon­flikty religi­jne na Bliskim, spory o tery­to­ria na Dalekim Wschodzie, ludobójstwo na Bałkanach… Lista ta nie ma końca i nie zostanie zamknięta, dopóki trag­iczne zdarzenia, które wzbudz­iły wielkie zbiorowe emocje, nie zostaną rozlic­zone i opłakane, a rany zabliźnione. W prze­ci­wnym razie pamięć o nich będzie tlić się latami jak torf, by w sprzy­ja­ją­cych warunk­ach wybuch­nąć ogniem. Karma społeczności, nar­o­dów i państw to nic innego, jak równoważe­nie takich długów…

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Fata Pădurii – czyli bliskie spotkania z Panią Lasu

Wydarzenia, których świad­kiem był Ioan-​Dorel Bizeu i jego bliscy, pokazują, jak wąska jest granica między objaw­ieni­ami maryjnymi, zjawiskami para­nor­mal­nymi i spotka­ni­ami z UFO. Sto­jąca za nimi siła ma nam coś do przekaza­nia, choć cza­sem man­i­fes­tuje się w bardzo dzi­wny sposób. Dowodzi tego his­to­ria opisana w opub­likowanej niedawno książce UFO nad Rumu­nią.

Frag­ment artykułu z numeru wrześniowego

Faktów zakrzyczeć się nie da

26 sierp­nia w Warsza­wie odbyła się zor­ga­ni­zowana przez Fun­dację QLT kon­fer­encja Szczepi­enia XXI wieku. Smakow­itym ele­mentem realioz­naw­czym poprzedza­ją­cym to wydarze­nie okazała się kilka­krotna zmi­ana jej miejsca, gdyż po zgłę­bi­e­niu tem­atu spotka­nia dys­po­nenci wyna­ję­tych wcześniej na nie sal, z Kance­larią Sejmu włącznie, swoją pier­wotną zgodę na ich udostęp­nie­nie pod różnymi pretek­stami wycofywali.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.