TOP 10 KGNŚ - styczeń 2015

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w sty­czniu 2015

  1. UKRYTE TER­APIE „Czego ci lekarz nie powie”. Część 1. Jerzy Zięba, Wydanie własne, Rzeszów 2014
  2. METODA DWUPUNK­TOWA DLA KAŻDEGO. Kwan­towa trans­for­ma­cja zdrowia i świado­mości. Mircea Ighisan George. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  3. LUDZKA RASO POW­STAŃ Z KOLAN. Część I. Tropi­e­nie lwa, David Icke. Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014
  4. AUTO­HIP­NOZA UZDROWI TWÓJ UMYSŁ. Artur Soł­tys. Wydawnictwo KOS. Katow­ice 2014
  5. AYURVEDA. Księga domowych środ­ków leczniczych. Vas­ant D. Lad B.A.M.S., M.A.Sc. Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2014
  6. ANIOŁOWIE POSŁAŃCY BOGA I PRZY­JA­CIELE LUDZI. Abp. Bolesław Pylak. Ofi­cyna Wydawniczo-​Poligraficzna „ADAM”. Lublin 2014.
  7. ZAK­WASZE­NIE. Niez­nana przy­czyna wielu chorób. Jak rozpoz­nać choroby i skutecznie wyrówny­wać zaburzenia równowagi kwasowo-​zasadowej nat­u­ral­nymi meto­dami. Nor­bert Treutwein. Sanum Pol­ska Sp. z o.o., Szczecin 2012
  8. CZYS­TEK. Zdrowie i pię­kno dzięki jed­nej roślinie. Gunter Har­nisch. Wydawnictwo Vital, Białys­tok 2014
  9. LECZE­NIE ŻYWIE­NIEM. Źródło życia i zdrowia. Jad­wiga Kem­p­isty. Wydanie własne, Wrocław 2012
  10. LECZE­NIE BIOEN­ERGIĄ WEDŁUG METODY ZDENKA DOMANČIĆA. Próba inter­pre­tacji. Prze­wod­nik po metodzie Zdenka Domančića. Radovan Starc. Wydawnictwo Nun­tius, Gdy­nia 2013.

Dane za sty­czeń 2015 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.