TOP 10 KGNŚ - czerwiec 2014

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w czer­wcu 2014

  1. METODA DWUPUNK­TOWA DLA KAŻDEGO. Kwan­towa trans­for­ma­cja zdrowia i świado­mości. Mircea Ighisan George. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  2. DIAG­NOS­TYKA KARMY. Książka ósma. Dia­log z Czytel­nikami. Siergiej Łazariew, Wydawnictwo Satja Juga, 2014
  3. ZAK­WASZE­NIE. Niez­nana przy­czyna wielu chorób. Jak rozpoz­nać choroby i skutecznie wyrówny­wać zaburzenia równowagi kwasowo-​zasadowej nat­u­ral­nymi meto­dami. Nor­bert Treutwein. Sanum Pol­ska Sp. z o.o., Szczecin 2012
  4. GALAK­TY­CZNA RODZ­INA, czyli alter­naty­wne spo­jrze­nie na naszą rzeczy­wis­tość. Woj­mus, Wydawnictwo Woj­mus, Łódź 2014
  5. SEKRET NATY­CH­MI­AS­TOWEGO UZDRAW­IA­NIA. Wprowadze­nie do Mocy Synchro­niza­cji Kwan­towej. Frank J. Kinslow, Wydawnictwo P&G Edi­tors, Warszawa 2012
  6. LECZE­NIE ŻYWIE­NIEM. Źródło życia i zdrowia. Jad­wiga Kem­p­isty. Wydanie własne, Wrocław 2012
  7. FIZYKA CUDÓW. Mate­ri­al­izu­jąc świado­mość. Richard Bartlett. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2010
  8. MATRYCA ENER­GETY­CZNA. Innowa­cyjne uzdraw­ianie. Richard Bartlett. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2013
  9. FIO­LE­TOWY PŁOMIEŃ. Uzdrowić ciało, umysł i duszę. Eliz­a­beth Clare Prophet. Wydaw­ictwo Amethyst, 2014
  10. UMYSŁ SIL­NIEJSZY OD MEDY­CYNY. Naukowy dowód na to, że może­cie wyleczyć się sami!, Lissa Rankin, Wydawnictwo PURANA, Wrocław 2013

Dane za czer­wiec 2014 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.