TOP 10 KGNŚ - maj 2014

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w maju 2014

  1. METODA DWUPUNK­TOWA DLA KAŻDEGO. Kwan­towa trans­for­ma­cja zdrowia i świado­mości. Mircea Ighisan George. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  2. ZAK­WASZE­NIE. Niez­nana przy­czyna wielu chorób. Jak rozpoz­nać choroby i skutecznie wyrówny­wać zaburzenia równowagi kwasowo-​zasadowej nat­u­ral­nymi meto­dami. Nor­bert Treutwein. Sanum Pol­ska Sp. z o.o., Szczecin 2012
  3. MOD­E­LOWANIE PRZYSZŁOŚCI. Vitaliy Gib­ert. Wydawnictwo Har­ti­grama, Warszawa 2013
  4. EUFOUCZU­CIE! Sztuka Tworzenia Wewnętrznego Spokoju i Dobrobytu. Frank Kinslow. Wydawnictwo P&G Edi­tors, Warszawa 2014
  5. MATRYCA ENER­GETY­CZNA. Innowa­cyjne uzdraw­ianie. Richard Bartlett. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2013
  6. WODA UTLE­NIONA NA STRAŻY ZDROWIA. Iwan Nieumy­wakin. Wydawnictwo Har­ti­grama, Warszawa 2008
  7. LECZE­NIE BIOEN­ERGIĄ WEDŁUG METODY ZDENKA DOMANČIĆA. Próba inter­pre­tacji. Prze­wod­nik po metodzie Zdenka Domančića. Radovan Starc. Wydawnictwo Nun­tius, Gdy­nia 2013.
  8. LECZE­NIE ŻYWIE­NIEM. Źródło życia i zdrowia. Jad­wiga Kem­p­isty. Wydanie własne, Wrocław 2012
  9. FIZYKA CUDÓW. Mate­ri­al­izu­jąc świado­mość. Richard Bartlett. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2010
  10. KRZEM. Pier­wiastek życia. Jak wyko­rzys­tać dla siebie źródło młodości i zdrowia. Krzysztof Janusz Krupka. Insty­tut Energomedica

Dane za Maj 2014

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.