Nowa energia: reaktywacja problemu

Uch­walona 20 lutego ustawa o odnaw­ial­nych źródłach energii, wokół której przez długi czas toczyła się walka ener­gety­cznych lob­bystów i stanow­ią­cych prze­ci­wwagę dla nich orga­ni­za­cji samorzą­dowych, w tym zwłaszcza eko­log­icznych, kieruje uwagę w stronę wydanej przed dwoma laty przez rzes­zowskie Wydawnictwo BIAŁY WIATR ciekawej i niestety niedoce­nionej książki NOWA ENER­GIA. CZAS PRZEŁOMU. Jej autorzy, Jeane Man­ning i Joel Gabon zakładają, iż w przy­rodzie ist­nieje ener­gia (najczęś­ciej nazy­wana energią punktu zerowego), do której można uzyskać dostęp, a która jest prak­ty­cznie nieogranic­zona. Gdyby hipoteza ta znalazła potwierdze­nie w prak­tyce, raz na zawsze skończyłyby się nasze prob­lemy ener­gety­czne, a Natura powoli mogłaby powró­cić do dawnej formy, ponieważ oznacza­łoby to kres jej bezl­i­tosnej eksploatacji.

Czy­taj więcej…

Ayurweda - Księga domowych środków leczniczych

Ajur­weda. Księga domowych środ­ków leczniczych.
Vas­ant D. Lad
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2014

Miłość jest istotą naszego życia. Napisałem tę książkę z miłoś­cią. Daję ci ją, drogi czytel­niku, z nadzieją, że sug­estie te staną się punk­tem zwrot­nym w woim samouz­draw­ia­niu oraz zapewnią ci stałe dobre samopoczu­cie, zarówno fizy­czne, jak i psychiczne.

Innymi słowy Vas­ant D. Lad rozpoczyna swoją fas­cynu­jącą książkę Ajur­weda Księga domowych środ­ków leczniczych. Pier­wszą tak obsz­ernie prezen­tu­jącą na pol­skim rynku wydawniczym prob­lematykę ajurwedyjską.

Czy­taj więcej…

Totalne oczyszczanie z pomocą anielskich energii

Totalne oczyszczanie z pomocą aniel­s­kich energii
Doreen Virtue, Robert Reeves
Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014

Najnowsza książka Doreen Virtue, spec­jal­istki w dziedzinie zdrowego odży­wia­nia i uzdraw­ia­nia duchowego, napisana wspól­nie z natur­opatą Robertem Reevesem, stanowi niezmiernie poucza­jące, zwięzłe i prze­jrzyste połącze­nie teorii, porad i prostych wskazówek ide­al­nie nada­ją­cych się do codzi­en­nego wyko­rzys­ta­nia. Autorzy zawarli w Total­nym oczyszcza­niu z pomocą aniel­s­kich energii mnóstwo przy­dat­nych infor­ma­cji na temat fizy­cznych, emocjon­al­nych i duchowych metod usuwa­nia toksyn nie tylko z naszego orga­nizmu, ale również z otoczenia, w którym przebywamy.

Czy­taj więcej…

Medytacja w życiu codziennym

Medy­tacja w życiu codzi­en­nym
Maciej Wielobób
Wydawca: HELION

Maciej Wielobób od dwudzi­estu lat prak­tykuje medy­tację i podąża ścieżką sufizmu uni­w­er­sal­nego. Prowadzi także sem­i­naria medy­ta­cyjne. Ta książka jest w grun­cie rzeczy mate­ri­al­nym odw­zorowaniem otwartej części takiego kursu i zaw­iera wszys­tko to, co nie wymaga bezpośred­niej relacji mis­trz – uczeń. Zna­jdziesz w niej omówie­nie metod, tech­nik, kon­cepcji sufic­kich, a także głównych części przesła­nia i konkret­nych prak­tyk medytacyjnych.

Opukiwanie meridianów

Opuki­wanie merid­i­anów. Rewolucyjny sposób na poko­nanie negaty­wnych emocji i stresu.
Patri­cia Car­ring­ton
Wydawca: Stu­dio Astropsychologii

Wszys­tkim nam coś doskwiera w życiu. Mało kto jest w stu pro­cen­tach zad­owolony ze swo­jego wyglądu, cech osobowości czy po prostu codzi­en­ności, z jaką przyszło mu się mierzyć. A wcale nie musi tak być! Jeśli trudno Ci się zre­lak­sować, masz prob­lemy z przełamy­waniem lęków, nie potrafisz utrzy­mać praw­idłowej wagi, par­al­iżuje Cię stres lub oga­r­nia apa­tia, pomóc Ci może opuki­wanie merid­i­anów! Szoku­jąco prosty sposób na zdrowie i harmonię!

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.