Tajemnicze artefakty

TAJEM­NICZE ARTE­FAKTY
Tadeusz Oszub­ski
Insty­tut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2016

Ze wszech miar intere­su­jąca książka napisana przez dzi­en­nikarza i pis­arza, którego mate­ri­ały Niez­nany Świat pub­likuje od 20 lat. Tadeusz Oszub­ski Tajem­niczymi arte­fak­tami tym razem zabiera czytel­ników w podróż w cza­sie i przestrzeni do najbardziej zagad­kowych obiek­tów wyt­wor­zonych przez człowieka. Przed­mioty i architek­ton­iczne struk­tury prezen­towane w jego nowym tomie spędzają sen z powiek naukow­com i miłośnikom sekretów his­torii. Niek­tóre z nich znane są od dawna, inne to znaleziska z ostat­nich lat.

Autor w 23 tem­aty­cznych rozdzi­ałach przy­tacza bogatą fak­tografię i hipotezy, usiłu­jąc wyjaśnić, kto, z jakich przy­czyn i w jaki sposób wyt­worzył te tajem­nicze arte­fakty. Bo cho­ciaż instru­men­tar­ium arche­ologów, his­to­ryków i kul­tur­oz­naw­ców znacząco rozbu­dowało się, dzięki czemu łatwiej datować znaleziska i rekon­struować ich pier­wotną formę, w przy­padku niek­tórych arte­fak­tów nauka pozostaje bezradna.

Oszub­ski kreśli dzieje badań szerzej znanych obiek­tów, takich jak Maszyna z Andikithiry, krysz­tałowa Cza­szka Przez­naczenia, geoglify z wszys­t­kich stron świata, czy Manuskrypt Voyn­icha. Są to obiekty zmier­zone, zważone, przeanal­i­zowane we wszelki możliwy sposób przez uczonych, często też eksponowane w zbio­rach muzeal­nych. Doku­men­tują one zagad­kowe epi­zody z naszej przeszłości. Bar­wna też bywa kro­nika odkryć tych enig­maty­cznych przed­miotów. Za przykład mogą tu służyć przed­staw­ione przez autora przy­gody pol­skiego szlach­cica zesłanego na Sybir, nie­jakiego Michała Wojnicza Hab­danka, szerzej znanego jako Wil­frid Michael Voyn­ich. Bez jego udzi­ału świat nie poz­nałby jed­nej z najsz­erzej prze­badanych, a jed­nocześnie najbardziej zagad­kowych ksiąg w his­torii – Manuskryptu Voynicha.

W Tajem­niczych arte­fak­tach autor przed­stawia również znaleziska, o których wiedzą tylko eksperci, na przykład fig­urkę Gło­du­ją­cych z Sakkary, Kalen­darz Adama, Piramidę Sundy, czy mal­owidło karłowa­t­ego mamuta odkryte w grobowcu staroegip­skiego dostojnika.

Co warte uwagi, na kar­tach książki Oszub­skiego spo­tykamy nie tylko zagad­kowe obiekty wyko­nane przez człowieka, ale także przez gatunki starsze od naszego – nean­der­tal­czyków i denisowiańczyków. Również przez szym­pa­nsy ofic­jal­nie uznawane w środowisku akademików za zwierzęta. Prezen­towane przez Oszub­skiego nowe bada­nia zachowań tych hominidów prowad­zone w ich środowisku nat­u­ral­nym dowodzą, że tworzą one narzędzia i być może obiekty o charak­terze kul­towym, co sytu­uje je w kręgu istot inteligent­nych i o rozwinię­tym życiu duchowym.

Fakty i hipotezy przed­staw­ione w Tajem­niczych arte­fak­tach mają nie tylko walor poz­naw­czy, ale też prowokują do reflek­sji. Dzięki nim przekonu­jemy się, jak mało nauka wie o przeszłości naszego gatunku i jak niepewna jest granica, którą aka­demicy wyz­naczają pomiędzy człowiekiem, a resztą królestwa zwierząt. Nato­mi­ast samą książkę trzeba usy­tuować wśród szczegól­nie ważnych i cen­nych niez­nanoświa­towych lek­tur.

Recen­zja: Niez­nany Świat 03/​2017

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.