Jak pokonałem stwardnienie rozsiane/Wylecz łuszczycę/Palma Christi

JAK POKON­AŁEM STWARD­NIE­NIE ROZSIANE METODĄ EDGARA CAYCE. Także o choro­bie Parkin­sona
Dr Dud­ley Delany
Wydawnictwo AQUAR­IUS, Zakopane (brak roku wydania)

WYLECZ ŁUSZCZYCĘ METODĄ EDGARA CAYCE
Dr William McGre­gory
Wydawnictwo AQUAR­IUS, Zakopane (brak roku wydania)

PALMA CHRISTI. OLEJ, KTÓRY LECZY. Ter­apie Edgara Cayce. Sukcesy lekarzy w lecze­niu ole­jem rycynowym
Dr William A. McGarey, M. D.
Wydawnictwo AQUAR­IUS, Zakopane (brak roku wydania)

Cichutko, bez fajer­w­erków i fan­far kierowane przez pol­skiego znawcę dorobku Edgara Cayce’goJerzego Łataka małe zakopi­ańskie wydawnictwo AQUAR­IUS wprowadza na rynek książki poświę­cone ter­a­piom i wskazówkom śpiącego pro­roka. Ponieważ zaś edy­tor wcześniej nie przysłał redakcji ich egzem­plarzy, a trudno, żebyśmy spośród ośmiu tysięcy tytułów sprzedawanych w naszej księ­garni byli w stanie wyłowić wszys­tko, co nas intere­suje, niek­tóre z tych pozy­cji odno­towu­jemy z opóźnie­niem. Nie ma to, doda­jmy, o tyle znaczenia, że AQUAR­IUS nie podaje roku ukaza­nia się poszczegól­nych tomów, co notabene jest prak­tyką odb­ie­ga­jącą od stan­dardów rynku wydawniczego.

Same książki są nato­mi­ast bardzo ciekawe. Odno­tu­jmy w tym miejscu trzy z nich.

Zaczni­jmy od Jak pokon­ałem stward­nie­nie rozsiane metodą Edgara Cayce. Także o choro­bie Parkin­sona dok­tora Dud­leya Delany. Wiadomo, że medy­cyna kon­wencjon­alna nie zna skutecznego sposobu leczenia tej choroby. Autor książki – świadomy tego faktu amerykański lekarz – pomimo dostępu do wszel­kich najnowszych leków, zde­cy­dował się w tej sytu­acji na ter­apię Edgara Cayce’go.

To, że przed­staw­iciel aka­demick­iej medy­cyny, mając dostęp do pełnego asorty­mentu far­ma­ceu­tyków, okazał więcej zau­fa­nia niekon­wencjon­al­nym zalece­niom mistyka Edgara Cayce’go, a w dodatku potwierdził skuteczność jego metody, gdyż wyleczył się z SM sam, jest wybit­nie zaskaku­jące. Jak zaś to uczynił, warto przeczy­tać na własną rękę, zwłaszcza że książka zaw­iera też infor­ma­cje i wskazówki doty­czące leczenia wspom­ni­aną metodą choroby Parkin­sona. Niestety, przy okazji doszło do przykrej pomyłki, pole­ga­jącej na wydrukowa­niu w części nakładu na okładce błęd­nego nazwiska autora (w środku dane te są już prawidłowe).

Kole­jną, dość powszechną dolegli­woś­cią, z którą medy­cyna kon­wencjon­alna nie może się upo­rać, okazuje się łuszczyca. Dzieje się tak przede wszys­tkim dlat­ego, że nie jest w stanie wykryć przy­czyn tej choroby. Edgar Cayce przyp­isał pow­stawanie charak­terysty­cznych złuszczeń pocie­nie­niu jelita cienkiego, które sprawia, że toksyny – oprócz nor­mal­nej drogi wydala­nia – przenikają przez ścianki jelit i pojaw­iają się na skórze. Mówi o tym książka Wylecz łuszczycę metodą Edgara Cayce dok­tora Williama McGre­gory. I pomyśleć, że wystar­czy picie żółtego amerykańskiego szafranu (bardzo taniego) oraz kory wiązu, a także przestrze­ganie odpowied­niej diety, aby w krótkim cza­sie uwol­nić się od łuszczycy.

I wresz­cie ostat­nia pozy­cja z „serii”: Palma Christi. Olej, który leczy dok­tora Williama A. McGareya. To jedno z rewela­cyjnych odkryć Cayce’go, który przekonuje, że olej rycynowy leczy ogromną ilość chorób. Nie sto­suje się go doust­nie (człowieka odrzuca na samą myśl o tym), ale do gorą­cych okładów, głównie na wątrobę i jamę brzuszną. A ponieważ środek jest tani, łatwy w uży­ciu i ma sze­rokie zas­tosowanie w nat­u­ral­nych, domowych kurac­jach, syg­nal­i­zowana książka, przynosząca bardziej szczegółowe infor­ma­cje na jego temat, wydaje się szczegól­nie cenna.

Recen­zja: Niez­nany Świat 03/​2017

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.