Rekomendacja miesiąca 01/2017

ŚLA­DEM NOWOCZES­NEGO MITU
Seria: Niez­nany Świat poleca
Woj­ciech Chudz­iński, Prze­mysław Nowakowski
Wydawnictwo Arcanus, Byd­goszcz 2016

Półki księ­garskie zasy­pane są law­iną książek o zjawiskach niezwykłych, wymyka­ją­cych się racjon­al­nemu poz­na­niu. Niestety spora część owych pub­likacji została napisana w myśl zasady, że im więcej imag­i­nacji oraz teorii spiskowych, tym więcej egzem­plarzy wchłonie rynek. W rezulta­cie pow­stają dzieła miałkie myślowo, które w najlep­szym razie można określić jako nieprzemyślane.

Na szczęś­cie są jeszcze tacy autorzy, jak Woj­ciech Chudz­iński i Prze­mysław Nowakowski, którzy nie tylko opisują zagad­kowe wydarzenia z naszej his­torii, ale starają się również pokazać je w szer­szym kon­tekś­cie. Nic więc dzi­wnego, że ich najnowszy tom – Śla­dem nowoczes­nego mitu, to lek­tura, od której trudno się oderwać.

Kiedy przegląda się spis treści łatwo ulec złudze­niu, że oto pow­stała kole­jna książka, która przy­woła Tajem­nice prahis­torii, da czytel­nikom złudze­nie, że znaleźli się Na tropie innych wymi­arów, opowie o His­torii alter­naty­wnej, czy też odwoła się do dzi­wnych wydarzeń mają­cych miejsce w pier­wszych pięt­nastu lat­ach XXI wieku. Wystar­czy jed­nak zasiąść do uważnej lek­tury, aby przekonać się, iż autorzy nie ograniczają się do zaprezen­towa­nia zagadek z dal­szej i mniej odległej przeszłości. W iście brawurowym wstępie do tego tomu, Woj­ciech Chudz­iński i Prze­mysław Nowakowski staw­iają serię ważnych pytań, dzięki którym czytel­nik zaczyna inaczej spoglą­dać na zjawisko UFO, poszuki­wa­nia Arki Noego, dom­nie­many spisek Ilu­mi­natów, wyprawy do wnętrza Ziemi, gwiezdne dziecko, alter­naty­wną his­torię awiacji i wiele innych smakow­itych tajem­nic naszego świata.

Autorzy piszą m.in.: Jeden z najsłyn­niejszych badaczy mitów, rumuński reli­gioz­nawca Mircea Eli­ade stwierdził kiedyś, że u kole­jnych, następu­ją­cych po sobie pokoleń pewne pradawne opowieści mity­czne pow­tarzają się z zas­tanaw­ia­jącą reg­u­larnoś­cią. Nie jest to pogląd odosob­niony; od czasu do czasu różni wybitni myśli­ciele wyrażają przeko­nanie, że świat został skon­struowany niczym koło, a wszys­tkie his­to­ryczne wydarzenia powracają do pewnego punktu, by ponownie się wydarzyć (Vico, Hegel). W taki sposób postrze­gali rzeczy­wis­tość także Borges i Milan Kun­dera. W ist­nie­nie cyk­liczności epok od wieków wierzą hin­duiści i Indi­anie Hopi. Motyw ten jest również obecny w kul­tur­ach starożyt­nych Greków i Majów.

Tytuł książki Woj­ciecha Chudz­ińskiego oraz Prze­mysława Nowakowskiego odnosi się do głośnej pracy Carla Gus­tava Junga Nowoczesny mit. O rzeczach widy­wanych na niebie – i nie jest to przy­padek. Autorzy w niezwykle sprawny, przekonu­jący sposób naw­iązują do kon­cepcji współtwórcy psy­chologii głębi: Dziś, gdy od opub­likowa­nia „Nowoczes­nego mitu” mija ponad pół wieku – czy­tamy we wstępie do pub­likacji – zjawisk pasu­ją­cych do stwor­zonej przez Junga kat­e­gorii można wymienić znacznie więcej. Być może jest to możliwe także dlat­ego, że dys­ponu­jemy dostępem do więk­szej ilości danych, niż badacze sprzed lat. Obok opowiadań o wiz­y­tu­ją­cych Ziemię przy­byszach z Kos­mosu pojaw­iają się zatem i inne porusza­jące mel­dunki: opowieści o wid­mowych mias­tach na niebie, świat­ach zna­j­du­ją­cych się pod powierzch­nią Ziemi, krę­gach zbożowych, czy podróżnikach z innych wymi­arów (niebi­escy i zieloni ludzie, Kas­par Hauser itp.).

Gorąco pole­camy tę książkę, która ukazała się w prestiżowej serii „Niez­nany Świat poleca”

Od redakcji: Jak zawsze, w przy­padku, gdy syg­nal­izu­jemy książkę napisaną przez dzi­en­nikarza , jej recen­zję zamaw­iamy na zewnątrz. autorem tej, którą wydrukowal­iśmy, jest Marek Żelkowski.

Recen­zja: Niez­nany Świat 01/​2017

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.