Światłość i radość

ŚWIATŁOŚĆ I RADOŚĆ
Jerzy Prokopiuk
Wydawnictwo tCHu, Warszawa 2016

Jerzy Prokopiuk – lau­reat Hon­orowej Nagrody Niez­nanego Świata za rok 2005, postać dobrze znana naszym czytel­nikom, opub­likował właśnie niezwykłą książkę – Światłość i Radość – stanow­iącą swoisty diar­iusz, zbór zapisków z okresu, który w życiu znanego tłu­macza, filo­zofa i antropo­zofa okazał się decy­du­jący dla jego duchowego rozwoju.

W roku 1973 autor prze­by­wał w Karpaczu u swej zna­jomej. Nieoczeki­wanie doświad­czył czegoś, co trudno było wyjaśnić w sposób racjon­alny, lecz co zmieniło jego odczuwanie rzeczy­wis­tości. Jak sam pisze, towarzyszyła temu bezbrzeżna radość – tak wielka, że chwil­ami pozbaw­iała go odd­echu. Szy­bko okazało się też, że stan ten dostrze­gają inni ludzie, nie jest on więc subiek­ty­wnym doz­naniem wewnętrznym.

Gdy Prokopiuk opowiedział o swych odczu­ci­ach Rober­towi Wal­terowi, człowiekowi, który wów­cza wprowadzał go w arkana antropo­zofii, usłyszał, że było to spotkanie ze światem eterycznym – przełom inicju­jący w jego życiu czas reflek­sji i inspiracji .

Na planie fizy­cznym przyszły tłu­macz Junga borykał się wtedy z nało­giem niko­tynowym, który ostate­cznie udało mu się pokonać. Przestrze­gał czys­tości sek­su­al­nej i dużo medy­tował. Górskie spac­ery oraz specy­ficzna aura budzącej się wiosny dopełniły całości. Lecz impuls wyzwala­jący nowe został wysłany przez świat ducha – co do tego Prokopiuk nie miał żad­nych wątpliwości:

Człowiek może przy­go­tować glebę, natura ofi­arować światło Słońca i pogodę, ale tylko Bóg czy Anioł Opiekuńczy w glebę tę rzuca swe ziarno.

Druga odsłona metafizy­cznego doz­na­nia pojaw­iła się dwa lata później, pod­czas pobytu Prokopiuka we fran­cuskim Montse­gur. Jak stwierdził po lat­ach, cytu­jąc Richarda Bucke»a piszącego o najważniejszych wyz­nacznikach świado­mości kos­micznej, całe to przeży­cie dawało się sprowadzić do kilku zasad­niczych punk­tów. A były to m.in.: wewnętrzna światłość, oświece­nie i poz­nanie, uświadomie­nie sobie włas­nej nieśmiertel­ności, zanik lęku przed śmier­cią, gwał­towność doświad­czenia, wzbo­gace­nie osobowości przez wdz­ięk i har­monię oraz przemie­nie­nie oblicza.

Cokol­wiek wów­czas się wydarzyło, bez wąt­pi­enia uksz­tał­towało dojrza­łego tłu­macza i twórcę, jakim jest dziś autor Światłości i Radości. Warto zatem zapoz­nać się z zapiskami, reflek­s­jami i komen­tarzami młodego gnos­tyka, które niek­tórzy porównują do słyn­nego dzieła Blaise’a Pas­cala, zaty­tułowanego Myśli.

Recen­zja: Niez­nany Świat 01/​2017

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.