Rekomendacja miesiąca 12/2016

ROK 838, W KTÓRYM MIS­TEKOWIE ODKRYLI KOD GENE­TY­CZNY
Maciej Kuczyński

Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2016

Kole­jna pasjonu­jąca książka — tym razem będąca dziełem wybit­nego pol­skiego podróżnika, pis­arza i badacza zagadek przeszłości Macieja Kuczyńskiego, któremu — przy­pom­ni­jmy — przyz­nal­iśmy w 2015 r. Nagrodę Hon­orową Niez­nanego Świata. Kuczyński, który — to również przy­pom­ni­jmy — ma na kon­cie łącznie ponad 30 książek z ich łącznym nakła­dem się­ga­ją­cym 1,6 mil­iona egzem­plarzy (!) w Roku 838podąża tropem wątków, jakie bada od wielu lat. Doty­czy to zwłaszcza odczy­ta­nia zapisów Dysku z Fajs­tos oraz rozwikła­nia zagadki Arki Przymierza (o czym pisał niedawno w nr. 8 z br. naszego miesięcznika).

Jego odkrycia są przy tym — nie waha­jmy się użyć takiego słowa — pod wieloma wzglę­dami bul­w­er­su­jące. Autor stawia bowiem tezę — i z żelazną kon­sek­wencją ją uza­sad­nia — że źródłem niezwykłej wiedzy zna­j­du­jącej swoje odzwier­ciedle­nie w niek­tórych arte­fak­tach jest kon­takt z rzeczy­wis­toś­ci­ami pozafizy­cznymi pen­etrowanymi w zmienionych stanach świadomości.

Z tego punktu widzenia Rok 838stanowi przy­puszczal­nie swoiste opus mag­num orga­ni­za­tora i uczest­nika wielu wypraw w odległe rejony świata, a jed­nocześnie wnikli­wego badacza sza­man­izmu oraz pras­tarych mitów. Jego ustal­e­nia — jak napisal­iśmy w uza­sad­nie­niu przyz­nanej Maciejowi Kuczyńskiemu nagrody - niosą ze sobą głęboką wiedzę z zakresu bio­chemii i gene­tyki, przede wszys­tkim zaś bio­log­icznych pod­staw życia i tran­scen­den­tal­nych nośników informacji.

W Roku 838autor rozwija i uzu­peł­nia o liczne nowe ustal­e­nia wątki, jakie pod­jął przed ponad 25 laty w swo­jej innej głośnej książce Czci­ciele węża, przy czym, jak sam pisze: Do poprzed­nich treści wprowadz­iłem szereg nowych danych i inter­pre­tacji zebranych przez lata. Tym, co zasad­niczo nowe, jest omówie­nie tran­scen­den­tal­nego pochodzenia tej wiedzy z prastarej skarb­nicy, jaką jest rzeczy­wis­tość duchowa — czymkol­wiek by ona była (…). Drzwi do niej otwier­ają tech­niki osią­ga­nia zmienionego stanu świado­mości. Jeśli zaś chce­cie dowiedzieć się czegoś więcej o podróżach do górnego świata, pod­wójnej spi­rali, świę­tych grzy­bach, czy zapal­niku dla duszy — by poprzes­tać tylko na tych kilku wybranych hasłach — jak najszy­b­ciej sięg­ni­j­cie po Rok 838, którego lek­tura poprowadzi Was w misty­czne światy w najczyst­szej postaci, uświadami­a­jąc do bólu, skąd przy­byliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Recen­zja: Niez­nany Świat 12/​2016

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.