Wyższy wymiar

WYŻSZY WYMIAR
Ernst Meck­el­burg
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2016

Znów (zob. Lek­tury w poprzed­nim numerze) łyk klasyki, jako że książka Wyższy Wymiar Ern­sta Meck­el­burga miała swoją pre­mierę w Niem­czech w 1995 r., zaś w okre­sie min­ionych ponad 20 lat, jeśli chodzi o prob­lemy związane z anal­izą kon­tak­tów z tamtą stroną, na świa­towym rynku pojaw­iły się tak wybitne i znaczące książki, jak zwłaszcza kilka tomów ojca Fran­cois Brune, lau­re­ata Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2008 r. (Umarli mówią do nas; Powiedz­cie im, że śmierć nie ist­nieje i Umarli są z nami), które wiedzę w syg­nal­i­zowanym tema­cie, w szczegól­ności doty­czącą tran­sko­mu­nikacji wydat­nie pogłębiły.

Mimo to Wyższy wymiar, fir­mowany przez jed­nego z najbardziej wzię­tych na świecie autorów książek drążą­cych niez­nanoświa­towe wątki, nie tylko się nie zes­tarzał, lecz w pewien sposób nabrał ponownie aktu­al­ności, gdyż niemiecki badacz i pop­u­laryza­tor zagad­nień psi potrafi w wyjątkowo przys­tępny sposób przy­bliżyć czytel­nikowi fenomeny oraz zagadki, o jakich pisze. Nie inaczej jest w przy­padku Wyższego wymi­aru, w którym możemy przeczy­tać m.in. o różnych for­mach i posta­ci­ach komu­nikacji z tymi, którzy odes­zli i głosach z zaświatów utr­walonych na taśmie mag­neto­fonowej, man­i­fes­tac­jach zjaw oraz pro­roczych snach, mate­ri­al­iza­c­jach i pro­jekc­jach astral­nych, a także świ­etl­nych fenom­e­n­ach i kulach plazmy. Opi­som fra­pu­ją­cych ekspery­men­tów towarzyszą tu (uwaga!) spek­taku­larne zdję­cia doku­men­talne z sesji spiry­tysty­cznych albo innych sean­sów łączności, m.in. za pomocą aparatury video. Niek­tóre z tych zdjęć drukowal­iśmy w przeszłości w przeszłości w Niez­nanym Świecie, innych jed­nak nie znal­iśmy (jak np. utr­wale­nia na kliszy w 1959 r. w aus­tral­i­js­kich buszu wid­mowej postaci duchownego, którą sfo­tografował lokalny misjonarz).

Swoistą cieka­wostką jest też wyko­rzys­tanie przez Ern­sta Meck­el­burga (za zgodą autorów) zdję­cia efek­tów man­i­fes­tacji psy­chokine­ty­cznych, do jakich doszło w zamknię­tym gabinecie lekarskim w Szpi­talu Czer­ni­akowskim w Warsza­wie w 1993 roku. Ich naocznymi świad­kami byli dzi­en­nikarze Niez­nanego Świata Anna Ostrzy­cka i Marek Rymuszko, którzy opisali je w swo­jej głośnej książce Powrót Nieuch­wyt­nej Siły (Wydawnictwo Fenomen, 1994 r.).

W sumie Wyższy wymiar, który nasz miesięcznik objął swoim patronatem medi­al­nym, to bezs­porny czytel­niczy best­seller w dobrym znacze­niu tego słowa. Przy okazji zaś pożeg­nanie z jed­nym z pio­nierów naukowych badań nad psy­chotron­iką, jakie były udzi­ałem zmarłego w ubiegłym roku niemieck­iego fizyka, pro­fe­sora Ern­sta Senkowskiego, którego nazwisko autor Wyższych Wymi­arów z wdz­ięcznoś­cią przy­wołuje w koń­cowej sek­wencji swo­jej książki.

Recen­zja: Niez­nany Świat 12/​2016

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.