Światłopodobny

ŚWIATŁOPODOBNY. Kos­mos ma Twoje imię
Piotr Pytel
Wydawnictwo LUMEN­TAL, Stara­chow­ice 2016

Intere­su­jąca książka na temat Wszechświata i świado­mości prze­jaw­ia­jącej się w różnych for­mach swej egzys­tencji. Nad­chodzące zmi­any na Ziemi i pro­ces jej „pod­niesienia” wprowadzają czytel­nika w prob­lematykę istoty ludzkiej, ale i boskiej oraz roli, jaką może ona ode­grać w pro­ce­sie wejś­cia plan­ety w wyższy wymiar, co — jak twierdzi autor — już się dzieje.

Na pod­stawie włas­nych doświad­czeń z licznych podróży poza ciałem fizy­cznym Piotr Pytel przed­stawia matrycę wielody­men­syjnego Wszechświata oraz schemat kos­mologii, w jakiej założe­ni­ach funkcjonu­jemy. Udziela również wskazówek, jak przemieszczać świado­mość w różne obszary wielowymi­arowych rzeczy­wis­tości. Jed­nocześnie w rozdziale Astralne BHP infor­muje, na co zwracać uwagę, gdy decy­du­jemy się na świadome eksplo­racje najniższych poziomów wibracji (rep­til­ianie, szaraki, inne istoty pozaziem­skie). Autor opisuje oso­biste spotka­nia z przed­staw­icielami obcych ras oraz ener­gety­cznymi isto­tami (aniel­skimi i demon­icznymi), kreśląc zależności ener­gety­czne wynika­jące ze ściera­nia się różnych potenc­jałów wibra­cyjnych w naszym Wszechświecie.

Książka przynosi infor­ma­cje poma­ga­jące budzić świado­mość na różnych poziomach egzys­tencji, a także sposoby, jak pod­nosić własne wibracje i rozwi­jać per­cepcję pozazmysłową – opartą na funkcjonowa­niu energii pola serca. Jeden z jej podrozdzi­ałów doty­czy metod, które pozwalają naw­iązać kon­takt na zasadach hiperko­mu­nikacji z włas­nym wyższym ja oraz źródłem matrycy wszech­wiedzy, zwanym Kro­niką Akaszy.

Ekspery­men­ta­tor świado­mości – jak można by umownie nazwać Pio­tra Pytla – przed­stawia własny punkt widzenia na to, czym jest boska kreacja i jak korzys­tać z potężnej mocy swo­jej świado­mości. Zachęca też m.in. do uru­chomienia w sobie samym uśpi­onej siły, mogącej posłużyć każdemu do real­iza­cji jego celów mate­ri­al­nych i oso­bistych aspek­tów duchowych. Jed­nocześnie pro­ponuje metodę uzdraw­ia­nia opartą o tech­nikę Otwartych drzwi i okien z wyko­rzys­taniem depo­laryza­cji punktu, jakiej model wypra­cował z myślą o poma­ganiu chorym. Pon­adto pod­powiada, jak pro­gramować wodę, która jest potężnym nośnikiem infor­ma­cji mogą­cym wpły­wać bezpośred­nio na ciała sub­telne człowieka, ciało fizy­czne, a także DNA.

Syg­nal­i­zowaną edy­cję można potrak­tować jako podręcznik, czy może raczej prze­wod­nik po świat­ach astral­nych, men­tal­nych, hiper­przestrzeni oraz całym Wszechświecie. Nieza­leżnie od kon­trow­er­syjności niek­tórych porus­zonych w niej prob­lemów warto zapoz­nać się z tą niekon­wencjon­alną pod wieloma wzglę­dami pub­likacją i na temat sfor­mułowanych w niej tez wyro­bić sobie oso­biste zdanie.

Recen­zja: Niez­nany Świat 12/​2016

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.