Hypoadrenia/Liposomalna witamina C

HYPOA­D­RENIA. Wycz­er­panie nad­ner­czy. Epi­demia znana tylko współczes­nym… i jak sobie z nią radzić
Lukas McGre­gor
Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów 2016
LIPO­SO­MA­LNA WIT­A­M­INA C. Czym jest i jak samodziel­nie przy­go­tować ją w domu
Pod redakcją Anny Maślanki
Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów 2015

Warto zwró­cić uwagę na dwie cenne, acz wypro­filowane, by tak rzec, w sferze ochrony zdrowia niewielkie książeczki wydane przez rzes­zowską ofi­cynę Biały Wiatr. Pier­wsza jest poświę­cona osła­bi­e­niu nad­ner­czy, które współcześnie zaczyna przy­bierać rozmi­ary epi­demii, gdyż, by się nabawić hypoa­d­renii, wystar­czy dłu­gotr­wały stres czy inne życiowe perypetie i zawirowania.

Co gorsza, medy­cyna aka­demicka nie uznaje tej dolegli­wości za jed­nos­tkę chorobową, w efek­cie czego osła­bi­enia nad­ner­czy de facto się nie leczy – ze wszys­tkimi negaty­wnymi skutkami takiego pode­jś­cia. Autor książki nie ogranicza się do uwrażli­wienia na ów prob­lem lekarzy (co doty­czy m.in. kłopotów z właś­ciwą diag­nos­tyką) oraz pac­jen­tów, lecz także radzi, jakie środki zarad­cze w takich sytu­ac­jach zastosować.

Nato­mi­ast edy­cja poświę­cona lipo­so­ma­l­nej wit­a­minie jest prak­ty­cznym porad­nikiem pod­powiada­ją­cym, w jaki sposób wzmac­niać swoją immunologię za pomocą wit­a­miny C zaciekle zwal­czanej i deprecjonowanej przez kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne (bo nie można jej opaten­tować, ergo zaro­bić na chorych), ser­wu­jąc ją w takiej postaci, by jej silne dawki doustne nie powodowały np. kłopotów z prze­wo­dem pokar­mowym i ukła­dem wydal­niczym. Doda­jmy, że koszt przy­go­towa­nia i otrzy­ma­nia circa tygod­niowej por­cji lipo­so­ma­l­nej wit­a­miny C (w której składzie pod­sta­wową rolę odgry­wają kwas L-​askorbinowy, lecy­tyna i woda desty­lowana) dla trzech osób wynosi zaled­wie 13 zł! I cokol­wiek jeszcze roz­maici naukawi pub­l­i­cyści napiszą na temat braku zdrowot­nych walorów wit­a­miny C – nie tylko warto, lecz trzeba w niej w jak najsz­er­szym stop­niu korzystać.

Recen­zja: Niez­nany Świat 12/​2016

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.